MR

 

Oudergeleding

Uri Sluijter                                  = Voorzitter
Margaretha van Eldik               = Secretaris (plaatsvervangend voorzitter)
Ilse Visser                                    = Notulist / Commissieleden
Martijn de Jong                         = Postafhandeling / Commissies

Personeelsgeleding
Nisha Soechitram-Roepal       = GMR / Communicatie
Sandra Rossenberg                   = Communicatie
Rahana Joeman                         = Notulist / Postverwerking/ Communicatie
Tina Huisman                            = Communicatie

Penningmeester: Jolanda van Leuven

MR taken en feiten in het kort

 • De MR vergadert ± 12 keer per jaar (1x in de maand).
 • Vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen, laat het vooraf via het mailadres van de MR weten zodat daar (qua tijd) rekening mee gehouden kan worden. Als u een specifieke vraag hebt, stel hem aan de MR.
 • Leden worden voor 3 jaar gekozen.
 • Wijzigingen & vacatures worden in ieder geval tijdens de Algemene Ouderavond besproken.
 • De MR denkt & bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school.
 • De MR heeft inspraak bij aanstelling of ontslag van de directeur, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij veranderingen van de werkwijzen binnen de school.
 • GMR (Gemeenschappelijke MR) van Stichting SchOOL behandelt onderwerpen die voor alle scholen gelden binnen de Stichting SchOOL.
 • Onze MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).

Heeft u een vraagstuk voor de MR, dan kunt u op 3 manieren met de MR communiceren:

 • Spreek één van de leden direkt aan met uw vraag (zie lijst boven),
 • Doe een brief in de blauwe brievenbus tegenover het directiekantoor,
 • Stuur een email naar mr.sluis@stichtingschool.nl 

Klik hier voor de MR stukken

Vergaderdata 2016-2017

 • 22 september 2016
 • 11 oktober 2016
 • 3 november 2016
 • 29 november 2016
 • 18 januari 2017
 • 7 februari 2017
 • 7 maart 2017
 • 28 april 2017
 • 9 mei 2017
 • 12 juni 2017
 • 4 juli 2017


Ouderbijdrage

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen.

De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten de kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau met ingang van het schooljaar 2015-2016  per automatische incasso te gaan incasseren. (Hierbij laten we de inschrijving voor de avondvierdaagse buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.)

 

Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 8 als volgt opgebouwd:

Kamp:                                    €          70,00

Activiteitenbijdrage:          €          20,00

Sintcadeautje:                     €          5,00

Totaal:                   €     95,00

 

Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 1 t/m 7 als volgt opgebouwd:

 

Schoolreis:                           €          30,00

Activiteitenbijdrage:          €          20,00

Sintcadeautje:                     €          5,00

Totaal:                   €     55,00

 

 

Sintcadeautje

Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8 voor een cadeaubon bij iedere surprise. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen.

 

Sponsoring

Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid.

 

Schoolverzekering voor leerlingen

Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage.

 

Voor ouders die geen € 20,00 kunnen betalen? Minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Stuurt u dan een e-mail naar pmor.desluis@stichtingschool.nl

Uw bijdrage kunt u op 3 manieren betalen:

Per automatische incasso
Wilt u geen omkijken meer hebben naar de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) en er zeker van zijn dat uw jaarlijkse bijdrage aan de schoolfeestelijkheden goed zal aankomen? Vraag via pmor.desluis@stichtingschool.nl een machtigingsformulier aan. Vul deze in en deponeer hem in de blauwe brievenbus tegenover het Directiekantoor.

Per bank-giro overschrijving
Als u de betaling zelf wilt doen, dan kunt u dat doen naar:

IBANnummer:
NL65 INGB 0005 6723 80
T.n.v:
Ouderraad kleuter/basis onderwijs De Sluis, te Lelystad
OB 2015/2016:
Opmerking:
Vermeld a.u.b. de naam & groep van uw kind(eren)

Contant
Dat kan bij de directie. Stop in dat geval het bedrag in een envelop, voorzien van de gegevens van uw kind(eren) en als u dat wilt uw emailadres, zodat de penningmeester u een kwitantie kan sturen.

Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage.