Onze school

Het schoolgebouw
Onze school ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige ʻWerkeiland Lelystadʼ. Deze wijk ligt in een gebied omringd door grote recreatieplassen, de Oostvaardersdijk en het bos Hollandse Hout. De school is in 1983 gebouwd als het eerste deel van de wijk, opgevolgd door veel nieuwbouw rond de eeuwwisseling. Wilt u een indruk van onze school krijgen, klik dan hier.

Onze school is de enige basisschool in de wijk en is gehuisvest in een Multi-Functionele Accommodatie (MFA) samen met het buurthuis, de Stichting Kinderopvang Lelystad en Wijkgericht Werken. De school is vanuit de hele wijk te voet of met de fiets goed en veilig bereikbaar. Voor autoʼs is er tegenover de school voldoende parkeergelegenheid. De gymzaal ligt naast het hoofdgebouw.

Schoolgrootte
Met 220 leerlingen (oktober 2016), 20 personeelsleden, waaronder directie, leerkrachten, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gymnastiek en een schoolassistent, zijn wij een middelgrote school. De leerkrachten worden gedurende het schooljaar regelmatig door stagiaires en hulp/klassenouders ondersteund bij diverse activiteiten. De leerlingen komen voornamelijk uit de omliggende wijken en voor een deel uit de kuststrook.

Schoolorganisatie
Onze school is zo veel mogelijk ingedeeld in homogene groepen volgens het jaarklassenprincipe. In de groepen 1/2 treft men jongste en oudste leerlingen bij elkaar aan. Dit is een bewuste keuze zodat deze jonge leerlingen optimaal van en met elkaar kunnen leren. In alle groepen wordt gestreefd naar een redelijk aantal leerlingen per groep. Dit lukt niet altijd. Om niets af te hoeven doen aan de kwaliteit van het onderwijs, behoort het samenstellen van combinatiegroepen tot de mogelijkheid.

In alle groepen wordt planmatig gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Met deze groepsplannen en groepsoverzichten als instrument wordt op 3 niveaus gewerkt. Soms is er voor een leerling een eigen aanpak noodzakelijk. Vanzelfsprekend wordt dat met ouders/verzorgers besproken.

Op onze school heeft elke groep een (of meerdere) “klassenouder(s)”. Samen met het team zorgen zij gedurende het hele schooljaar voor de vele bijzondere activiteiten. Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij verschillende activiteiten zoals bij lees- en rekenvaardigheidsoefeningen, bij evenementen, bij de expressieactiviteiten en bij het beheren van onze “Bibliotheek”. Onze school is, mede dankzij al deze ouderhulp, een zeer actieve school op velerlei gebied. Als u ook iets wilt doen voor de school, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. In de periode waar we de coronamaatregelen opvolgen worden evenementen en inzet van ouders/verzorgers hierop aangepast.

  • Logo nieuw