MR

 

Oudergeleding

Margaretha van Eldik               = Voorzitter / GMR
Wendy Janssen                          = Secretaris
Jan Theedens                             = Communicatie / Commissielid
Martijn de Jong                         = Notulist / Commissieleden bijspringen waar nodig

Personeelsgeleding
Desiree de Munck                     = Vice voorzitter
Sandra Rossenberg                   = Communicatie
Rahana Joeman                         = Notulist / GMR
Tina Huisman                            = voorlopig afwezig

MR taken en feiten in het kort

 • De MR vergadert ± 12 keer per jaar (1x in de maand).
 • Vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen, laat het vooraf via het mailadres van de MR weten zodat daar (qua tijd) rekening mee gehouden kan worden. Als u een specifieke vraag hebt, stel hem aan de MR.
 • Leden worden voor 3 jaar gekozen.
 • Wijzigingen & vacatures worden in ieder geval tijdens de Algemene Ouderavond besproken.
 • De MR denkt & bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school.
 • De MR heeft inspraak bij aanstelling of ontslag van de directeur, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij veranderingen van de werkwijzen binnen de school.
 • GMR (Gemeenschappelijke MR) van Stichting SchOOL behandelt onderwerpen die voor alle scholen gelden binnen de Stichting SchOOL.
 • Onze MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).

Heeft u een vraagstuk voor de MR, dan kunt u op 3 manieren met de MR communiceren:

 • Spreek één van de leden direkt aan met uw vraag (zie lijst boven)
 • Doe een brief in de blauwe brievenbus tegenover de directiekamer
 • Stuur een email naar mr.sluis@gmail.com 

Klik hier voor de MR stukken

Vergaderdata 2018-2019

 • 15 oktober 2018
 • 20 november 2018
 • 9 januari 2019
 • 6 februari 2019
 • 7 maart 2019
 • 4 april 2019
 • 6 mei 2019
 • 4 juni 2019
 • 2 juli 2019

Oudervereniging obs de Sluis

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt de ouderbijdrage geïncasseerd door de oudervereniging welke bestaat uit het volgende bestuur:

Voorzitter: Uri Sluijter
Secretaris: Ilse Visser
Penningmeester: Jolanda van Leuven

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen.

De kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau worden per automatische incasso geïnd. (Hierbij laten we de inschrijving voor de avondvierdaagse buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.) Vraag via oudervereniging.obs.desluis@gmail.com of via de directie (Roelof Post) een machtigingsformulier aan. Vul deze in en deponeer hem in de blauwe brievenbus tegenover de directiekamer.

Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 8 als volgt opgebouwd:

Kamp:                                   €    85,00
Activiteitenbijdrage:          €    22,00
Sintcadeautje:                     €     5,00
Totaal:                              € 112,00

Het bedrag is voor de kinderen van groep 1 t/m 7 als volgt opgebouwd:

Schoolreis:                          €    30,00
Activiteitenbijdrage:         €    22,00
Sintcadeautje:                    €       5,00
Totaal:                             €     57,00

 

Sintcadeautje

Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8 wordt dit aan de leerlingen gegeven om hiermee het cadeautje voor in de surprise te kopen. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen.

 

Wilt u geen machtiging afgeven, maar de bedragen zelf overmaken mag dit ook op rekening:
IBAN nummer: NL65 INGB 0005 6723 80
t.n.v. Oudervereniging obs de Sluis, Lelystad
Vergeet niet de naam en groepsnummer(s) van uw kind(eren) te vermelden.

 

Voor ouders die geen € 22,00 kunnen betalen? Minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Dit kunt u met de directie bespreken (de heer Roelof Post) of per mail via de penningmeester regelen. Stuur u e-mail naar oudervereniging.obs.desluis@gmail.com

Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

Sponsoring

Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid.

Schoolverzekering voor leerlingen

Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage.