SchOOLwiki

zoekopdracht

26 resultaten in categorie "algemene-informatie"

Afdeling Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en gezin

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). De afdeling gezondheidszorg van de GGD-Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 0320-276211. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl Centrum voor jeugd en gezin (CJG) houdt regelmatig spreekuur op onze school. Eén maal per maand op de donderdagochtend is de jeugdverpleegkundige beschikbaar voor een spreekuur op school (van 8.15-9.00 uur)....
Lees verder

Algemene informatie

Naam en ligging van de school OBS de Sluis ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige “Werkeiland Lelystad”. Deze wijk is omringd door grote recreatieplassen, een kanaal, de Oostvaardersdijk en het bos “Hollandse Hout”. Aan de dichtbijgelegen sluis, heeft onze school op “natuurlijke” wijze haar naam ontleend. De oudste woningen in deze wijk - en zo ook onze school – zijn begin jaren ‘80 gebouwd. Later is de wijk uitgebreid door veel nieuwbouw rond de eeuwwisseling. De school is de enige basisschool in de wijk en is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, waarin het buurthuis De Windhoek, de Stichting Kinderopvang Lelystad en Wijkgericht Werken partners zijn. De school is vanuit de hele wijk te voet of met de fiets goed en veilig bereikbaar. Voor auto’s is er tegenover de school voldoende parkeergelegenheid. Schoolgrootte De Sluis is een middelgrote school met een bezetting van ongeveer 250 kinderen. We werken met 15 leerkrachten, één onderwijsassistent en één vakleerkracht gymnastiek. Deze worden gedurende het hele schooljaar regelmatig  hulp/klassenouders ondersteund bij diverse activiteiten. Samenstelling van het team: Wie werken er in de school? Het team van de Sluis bestaan uit 23 (personeel)leden. Dit schooljaar waarin we ons concentreren op onderwijsontwikkeling, ouderbetrokkenheid en leerling-zorg zullen we in tegenstelling tot andere jaren geen gebruik maken van stagiaires. Ouders kunnen geregeld helpen en waar mogelijk nodigen we ook andere mensen uit waarvan we kunnen leren. Een parttime onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten. Volgens een schema worden de kinderen van groep 2 door een logopediste getest. Hierbij wordt er o.a. gekeken naar de spraakontwikkeling. Voor een eventuele uitgebreide behandeling wordt het kind naar een particuliere logopediste doorverwezen. De Intern Begeleiders, (IB`ers), waarborgen de kwaliteit van de leerlingenzorg. Op onze school is voor het schooljaar 2015-2016 een parttime remedial teacher (R.T.) beschikbaar. De R.T.`er begeleidt en ondersteunt voor een bepaalde periode doelgericht leerlingen of kleine groepjes leerlingen, om deze in een bepaalde aanpak of vakgebied te helpen ontwikkelen. Via het samenwerkingsverband zijn er ook op afspraak gespecialiseerde leerkrachten op school te vinden. Een keer per week wordt er godsdienstig vormingsonderwijs door een vakdocent vanuit het IKOS gegeven aan leerlingen van de groepen 3 t/m 8 die hiervoor op vrijwillige basis kunnen kiezen. Het schoolgebouw Onze school is een “brede basisschool”. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt zowel tijdens als na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werken wij samen met uiteenlopende sport, zorg, cultuur en welzijnsorganisaties. De school heeft 12 half open groepslokalen en een inpandig speellokaal. De school beschikt over drie in/uitgangen, zodat de verschillende bouwen elkaar bij het binnenkomen en uitgaan niet storen. Ontruimingsplan en complete veiligheid op school De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van de school hebben in samenwerking met brandprefentie.nl een ontruimingsplan opgesteld. Minimaal 1 keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden, zodat de leerlingen weten wat te doen als het alarm afgaat. Door het grote aantal leerlingen wordt - om veiligheidsredenen - aan de ouders/verzorgers gevraagd om zoveel mogelijk buiten afscheid te nemen van hun kind(eren) en ook bij het ophalen buiten te blijven wachten. Om de veiligheid van de school in het algemeen en van de kinderen in het bijzonder te waarborgen, zijn de toegangsdeuren tijdens de lessen dicht. Op die tijden kunt u zich melden bij  de hoofdingang....
Lees verder

Handelings- en opbrengstgericht werken

Schematische weergave van de halfjaarlijkse cyclus handelingsgericht werken en bijbehorende documenten 1e periode augustus-februari en 2e periode februari-juli ...
Lees verder

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij communiceren met ouder(s)/verzorger(s) middels email via het programma Digiduif. Alle informatie wordt met Digiduif verzonden. Het is van belang dat u uw account activeert. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Zonder Digiduif account mist u belangrijke schoolinformatie. Ouders zijn altijd welkom op school. Ook het bekijken van lessen behoort, indien in het belang van het kind, tot de mogelijkheden. Hiervoor moet u wel eerst een afspraak met de directie maken. Gesprekken met de leerkracht zijn alleen mogelijk na schooltijd, zodat de lessen altijd op tijd kunnen beginnen. Graag eerst even een afspraak maken. MR-vergaderingen zijn openbaar, iedereen is hierbij welkom. Alleen bij de bespreking van persoonsvertrouwelijke informatie is de vergadering besloten. De schoolgids wordt ieder jaar bijgesteld. De Sluiskids wordt gemaakt voor en door de leerlingen met allerlei leuke weetjes en artikelen. De Sluispost. Hierin wordt tussentijdse informatie maandelijks verstrekt. Ouders/verzorgers kunnen voor de Sluispost stukjes inzenden, dit kan via de directie. Op de website van de school (basisschooldesluis.nl) vindt u interessante informatie over de school. De MR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond waarbij u informatie krijgt over de werkzaamheden van de MR in het afgelopen en komend jaar en waarin de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Deze avond wordt gecombineerd met de informatieavond waarin interessante onderwerpen over onderwijs en verzorging aan bod komen. De school organiseert in het begin van het schooljaar een informatieavond in de verschillende groepen. Er wordt tijdens deze avond uitleg gegeven over het lesprogramma, de lesmethoden, de afspraken in de groep van dat schooljaar en natuurlijk kunt u kennismaken met de leerkracht en de andere ouders van de leerlingen van deze groep. ...
Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling op schoolniveau Soms vinden op school helaas gebeurtenissen plaats waar uw kind, u als ouder of u als leerkracht problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de klager (ouders of medewerkers) én van de aangeklaagde (de school). Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen van onze school (Thirza Veltkamp en Sandra Rossenberg). Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid een vertrouwenspersoon van de GGD in te schakelen. Probleem voorleggen aan het bestuur Mocht de klachtbehandeling op schoolniveau niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van Stichting SchOOL. Dit bij voorkeur schriftelijk. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, per post of e-mail een bevestiging van de binnengekomen klacht. De bestuurder beslist binnen vijf werkdagen of u de mogelijkheid wordt geboden vertrouwelijk met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te spreken, waarna deze u en bestuur zal adviseren. Wanneer het bovenstaande niet tot een oplossing leidt of wanneer u of het bestuur deze mogelijkheid niet willen gebruiken, zult u worden uitgenodigd voor een hoorzitting met één van de bestuurders die voor zover mogelijk niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Van het horen kan worden afgezien, wanneer de klacht kennelijk ongegrond is of u van die mogelijkheid geen gebruik wil maken. Het bestuur handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verdaagd, waarvan u dan bericht ontvangt. Adres en verdere informatie Voor verdere informatie of een nadere toelichting kunt u bellen met de heer W. Klein: 0320 -767700. Het adres voor het schriftelijk voorleggen van uw probleem is: Bestuur Stichting SchOOL T.a.v. de heer W. Klein Postbus 2451 8203 AL Lelystad E-mail: klachten@stichtingschool.nl Het bestuur stelt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Wanneer u niet tevreden bent over de klachtafhandeling, staat u niet machteloos. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website (van Stichting SchOOL). Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij onderstaande onafhankelijke klachtencommissie. De Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; Telefoon: 030 - 280 95 90. U kunt op ieder moment een klacht indienen. Daarbij zal de klachtencommissie bij haar uitspraak mee laten wegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing....
Lees verder

Klassenouders

Klassenouders Op onze school heeft elke groep een “klassenouder”. Samen met het team zorgen zij voor de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. Ouderactiviteiten Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij de volgende activiteiten: Lees- en rekenvaardigheidsoefeningen; Bibliotheekwerkzaamheden, beheer en uitlenen; ICT; onderhoud van het documentatiecentrum; expressie; Sinterklaasfeest en kerstviering; schoolreisjes; spellendag; survival/atletiekdag; avondvierdaagse; begeleiding bij excursies; schoonmaak materiaal groepen 1/2; en nog veel meer. Zoals u ziet is onze school, mede dankzij al deze ouderhulp, een zeer actieve school op velerlei gebied. Als ouders worden ingezet bij onderwijsactiviteiten blijft de eindverantwoording bij de leerkracht. De medezeggenschapsraad is betrokken bij het schoolbeleid en heeft het recht op informatie, advies en instemming....
Lees verder

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is samengesteld uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur en/of de adjunct-directeur zijn altijd een deel van de vergadering aanwezig. De MR bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school; De MR heeft inspraak bij aanstelling van leerkrachten, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij verandering van werkwijzen binnen de school; De oudergeleding van de MR wordt gekozen door alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school voor de duur van 3 jaar. Daarna kunnen ze worden herkozen. De MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). ...
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van de mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40% van deze kinderen zelf tevens slachtoffer, omdat zij ook mishandeld worden of omdat zij tussenbeide springen. Daarnaast zijn naar schatting 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van andere vormen van kindermishandeling. Nog geen 20.000 kinderen worden hiervan gemeld bij “Veilig Thuis” het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Van de adviesvragen en meldingen die jaarlijks bij de AMK’s binnenkomen, komt nog maar 7% uit het onderwijs! De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroeg stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld onzekerheid teweegbrengt. Daarom is er een stappenplan (zie bijlage 7) dat structuur en handvatten biedt hoe te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening....
Lees verder

Nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) op onze school willen plaatsen worden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in de school. Daarna volgt een informatiegesprek (eventueel) gevolgd door een inschrijving. Vierjarige nieuwkomers worden ongeveer zes weken van tevoren uitgenodigd om enkele dagdelen deel te nemen in de groep. Vanaf hun vierde verjaardag zijn ze de hele dag welkom, onder de voorwaarde dat hij/zij zindelijk is. Als uw kind in de zomervakantie jarig is, start het met ingang van het nieuwe schooljaar en vervallen de oefendagen. Voor deze regeling is gekozen in verband met de wisseling van leerkrachten bij aanvang van een nieuw schooljaar....
Lees verder

Onderwijs vierjarigen

Alle kinderen kunnen zodra ze vier jaar zijn geworden naar school. Hoewel een kind pas bij een leeftijd van vijf jaar leerplichtig is, is het goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met het aangeboden onderwijs. Voordat dit gebeurt kunnen zij op afspraak ochtenden kennismaken met klasgenoten en leerkrachten. De leerlingen moeten wel zindelijk zijn. Wordt een kind aangemeld en ingeschreven op de school, dan wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is op school alsof hij/zij leerplichtig is. Soms is een volledige schoolweek te lang voor de jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet de mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders/verzorgers mogen, in overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. In de gevallen waarbij dit niet voldoende blijkt te zijn, kan daar nog een vrijstelling van vijf uur bovenop komen. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de jonge leerling te voorkomen. Zodra een kind vijf jaar is geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Vijfjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen....
Lees verder

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, heeft het bestuur een contract met de GGD Flevoland - Bureau VKM (Voorkoming Kinder Mishandeling) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen”. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan seksuele intimidatie; pesten; discriminatie; agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc. De stappen die onze school onderneemt Op school zijn twee contactpersonen “ongewenste omgangsvormen” benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen, te weten juf Thirza Veltkamp en juf Sandra Rossenberg. De contactpersonen zorgen voor de eerste opvang van de leerling en de ouders. De directeur wordt door de contactpersonen geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur. Een contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met Bureau- VKM. Wat u van de externe vertrouwenspersoon mag verwachten De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling; Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie; Indien gewenst het adviseren van hulpverlening of noodzakelijk; Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of niet aangifte doen bij de politie; Ondersteuning bieden als de ouders en/of leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie; Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen. Wat de ouder/verzorger/leerling zelf kan doen Het beste is dat de leerling of de ouders/verzorgers direct naar de contactpersonen van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, Tel: 0320-276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het “Advies en Meldpunt Vertrouwenszaken (AMV)”. Tel: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op website: www.ppsi.nl....
Lees verder

Ouderbijdrage

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen. De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten de kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau met ingang van het schooljaar 2015-2016  per automatische incasso te gaan incasseren. (Hierbij laten we de inschrijving voor de avondvierdaagse buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.) Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 8 als volgt opgebouwd: Kamp:                                    €          70,00 Activiteitenbijdrage:          €          20,00 Sintcadeautje:                     €          5,00 Totaal                                   € 95,00   Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 1 t/m 7 als volgt opgebouwd: Schoolreis:                           €          30,00 Activiteitenbijdrage:          €          20,00 Sintcadeautje:                     €          5,00 Totaal                                   € 55,00 Sintcadeautje Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8 voor een cadeaubon bij iedere surprise. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen. Sponsoring Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid. Schoolverzekering voor leerlingen Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Voor ouders die geen € 20,00 kunnen betalen? Minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Stuurt u dan een e-mail naar pmor.desluis@stichtingschool.nl Uw bijdrage kunt u op 3 manieren betalen: Per automatische incasso Wilt u geen omkijken meer hebben naar de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) en er zeker van zijn dat uw jaarlijkse bijdrage aan de schoolfeestelijkheden goed zal aankomen? Vraag via pmor.desluis@stichtingschool.nl een machtigingsformulier aan. Vul deze in en deponeer hem in de blauwe brievenbus tegenover het Directiekantoor. Per bank-giro overschrijving Als u de betaling zelf wilt doen, dan kunt u dat doen naar: IBANnummer: NL65 INGB 0005 6723 80 T.n.v: Ouderraad kleuter/basis onderwijs De Sluis, te Lelystad OB 2015/2016: Opmerking: Vermeld a.u.b. de naam & groep van uw kind(eren) Contant Dat kan bij de directie. Stop in dat geval het bedrag in een envelop, voorzien van de gegevens van uw kind(eren) en als u dat wilt uw emailadres, zodat de penningmeester u een kwitantie kan sturen. Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage....
Lees verder

Overblijf

Op onze school wordt de overblijf (ook wel TussenSchoolse Opvang genoemd) door Stichting De Tussentijd (onderdeel van de SKL) verzorgd. De overblijf is vanzelfsprekend alleen bedoeld voor onze leerlingen zodat ze gezellig samen tussen de middag met klasgenoten kunnen eten en spelen. Alle nodige informatie (inschrijfformulieren, tarieven, gegevens Centraal Bureau, etc…) treft u op de website van Stichting de Tussentijd. Uw kind staat ingeschreven en kan één keer niet komen? Laat het schriftelijk weten middels een briefje in de gele boterham (tegenover de Bibliotheek) of neem contact op met de coördinator van onze locatie: Neeltje Foree (zie gegevens hieronder). Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Neeltje Foree. Zij is te bereiken via: Tel: 06-81893566 (bereikbaar op ma, di, do, vr. tussen 8:30 & 9:30) of Email: tsodesluis@gmail.com...
Lees verder

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft. In de kleedkamer is er altijd toezicht. Spreek met de leerkracht van de vorige groep en de leerkracht van de volgende groep af wie welke kleedkamer in de gaten houdt. Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of komen in het materialenhok. Tijdens gym mogen kinderen niet teruggestuurd worden naar de klas voor straf. De kinderen worden (even) op de bank gezet. In bijzondere gevallen belt de vakdocent naar school voor hulp. Achteraf wordt er geëvalueerd met het betreffende kind en de leerkracht door de vakdocent. Als kinderen hun gymspullen vergeten zijn, kunnen ze misschien iets lenen. Wil een leerling dit niet, dan is er voor hem/haar geen gym. Hij/zij zit in een andere klas aan speciaal werk te werken. Wordt regelmatig de gymkleren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Na de gym gaan alle groepen douchen, ook groep 8. Mocht dit op bezwaren stuiten dan verwachten wij minimaal dat de leerling zijn handen, voeten en gezicht wast. De kinderen moeten een handdoek meenemen anders wordt er één van een klasgenoot geleend. Wij willen niet dat de leerlingen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan. De kinderen die klaar zijn, blijven in de gang wachten en gaan tegelijk met de leerkracht naar de klas. Kinderen die om medische redenen niet mee gymmen, werken in een andere groep....
Lees verder

Rol/rechten van ouders/verzorgers op school

Het opvoeden is een zaak van zowel de ouders/verzorgers als de school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Eventuele problemen moeten goed door ouders en leerkracht afgestemd worden. Op deze wijze kan het juiste effect bereikt worden. Mocht u iets merken aan uw kind, negatief, maar ook positief, dat u wilt bespreken met de leerkracht, dan wordt er verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht. Deze afspraak geldt natuurlijk ook andersom....
Lees verder

Scholing, ziektevervanging, onderwijsassistenten en stagiaires

Vervanging bij ziekte, verlof, studie of overige redenen Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbare invalkrachten. Bij geen beschikbaarheid van vervanging wordt eerst geprobeerd de situatie binnen schoolverband op te lossen, zonder overmatige belasting van de overige leerkrachten en kinderen. Ook is het mogelijk dat een onderwijsassistent voor een korte periode voor de groep ingezet wordt. Bij overmacht zal medewerking gevraagd worden van de ouders om hun kinderen thuis op te vangen. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd zonder dat de ouders hiervan op de hoogte gesteld zijn. Voor opvang bij overmacht wordt gezorgd door school.   De inzet van onderwijsassistenten In onze school hebben we de beschikking over een onderwijsassistent(en). Deze kunnen eventueel ook voor een groep ingezet worden. Bij extra uitbreiding van leerkrachten zal het zwaartepunt eerst bij de onderbouw liggen. De begeleiding en inzet van stagiaires Onze school kan gebruik maken van stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) en andere onderwijsinstellingen uit de omgeving. Van alle leerjaren in alle groepen zou u stagiaires tegen kunnen komen in school. Ons streven is dat wij onze toekomstige collega’s en andere stagiaires de gelegenheid willen bieden ervaring op te doen in het dagelijkse werk in onze school. De eindverantwoording van de werkzaamheden van de stagiaires blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Echter gezien de ontwikkelagenda van dit schooljaar heeft het begeleiden van stagiaires dit jaar geen prioriteit. Scholing van leraren/studiedagen Regelmatig volgen de leerkrachten, individueel of in teamverband, cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Hierbij kan individuele vervanging plaatsvinden (door inzet van collega’s). Bij scholing in teamverband wordt er gebruik gemaakt van een studiedag. De studiedagen worden ook gebruikt voor teambesprekingen over alles wat de school aangaat. Deze dagen worden “onder voorbehoud” tijdig aan de ouders/verzorgers doorgegeven....
Lees verder

Schooltijden

  Schooldag Onderbouw Groepen 1,t/m 4 Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 Maandag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Dinsdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag VRIJ VRIJ Donderdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Vrijdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur   In de onderbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. In de bovenbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. Gedurende 8 schooljaren dienen de leerlingen uiteindelijk 7520 lesuren te hebben gemaakt. In een overzicht op school wordt per jaar bijgehouden hoeveel lesuren worden gemaakt. Dit overzicht is op afspraak in te zien. Een dag bestaat maximaal uit 5,5 uur lesgebonden tijd. Voor de verdeling over de verschillende vakken verwijzen we naar het rooster dat in de klas aanwezig is. Regels voor aanvang en einde schooltijd Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. De kinderen nemen buiten afscheid van hun ouders en gaan naar hun lokaal. Om 8.30 luidt de bel als teken dat de lessen beginnen. ’s Middags gaat de bel om 13.15 uur....
Lees verder

Schoolvakanties en studiedagen

  Van t/m Start 17-08-15   Herfstvakantie 19-10-15 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15 01-01-16 Voorjaarsvakantie 29-02-16 04-03-16 Goede vrijdag/Pasen 25-03-16 28-03-16 Meivakantie/Hemelvaart 25-04-16 06-05-16 Pinksteren 16-05-16 16-05-16 Zomervakantie 18-07-16 28-08-16   Studiedagen 2015-2016* (Leerlingen van vermelde groepen zijn vrij) Studiedagen 2015 Studiedagen 2016 alle groepen 17 en 18 september 19 februari 07 oktober 27 juni alle groepen 20 november   *Dit overzicht is onder voorbehoud....
Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK) praten met de ouders onderzoek jeugdarts huisbezoek inschakelen schoolbegeleider bespreken van de resultaten    BESLISSEN          Fase 4: beslissing hulp op gang brengen melden bij ‘veilig thuis’ of uitsluitend in crisissituaties melden bij de politie of de Raad voor de Kinderbescherming    EVALUATIE         Fase 5: evalueren de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij      NAZORG           Fase 6: nazorg blijf het kind volgen eventueel overleggroep bijeenroepen   N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met ‘veilig thuis’, voor consultatie of melding. ...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen of omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve  verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

Vakantie en verlof

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet toegestaan. In de eerste maand na de zomervakantie mogen wij volgens de wet geen extra verlof toekennen; Eerder vrij vragen om de file voor te zijn kan niet gehonoreerd worden. Regels voor (extra) verlof Verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, kan bij de directie aangevraagd worden. Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, die door werkzaamheden van de ouders/verzorgers niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen, kan hiervoor een verzoek worden gedaan bij de directie. Een werkgeversverklaring moet overlegd kunnen worden. ...
Lees verder

Veiligheidsbeleid

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is: “ samen lerend op weg naar zelfstandig verder”. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met probleemgedrag, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en registratie, schorsing en verwijdering en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders....
Lees verder

Verhuizing

Als een kind verhuist, zijn de ouders/verzorgers verplicht het adres van de nieuwe school bij ons te melden. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht aan die school een bewijs van uitschrijving toe te zenden. De nieuwe school krijgt dan van ons een verhuisformulier met de gegevens van uw kind uit ons “leerling onderwijs volgsysteem” en eventueel een kopie van de laatste rapporten....
Lees verder

Vertrouwenspersonen

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,...
Lees verder

Verzuim

Ziek melden Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Te laat komen Onbekende afwezigheid wordt telefonisch nagevraagd. Wanneer een kind regelmatig te laat komt, worden de ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar ingelicht. Schoolverzuim Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar zijn we het met elkaar over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijke onderbroken leerlijn moet afleggen; maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is om met de groep door te leren als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende schooltijd moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer een leerling veelvuldig verzuimt zowel geoorloofd als ongeoorloofd, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar....
Lees verder

Zorg voor onze leerlingen

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Basisschool de Sluis werkt volgens de 1-zorgroute. Waarbij met name het maken van eenduidige didactische groepsoverzichten en het werken met een vast format van groepsplannen centraal staat. De leerkrachten hebben een twee jarige opleiding doorlopen (FOCUS) in het analyseren van de CITO opbrengsten. Het houden van groepsbesprekingen is geborgd in de jaarplanning. De leerlingenzorg is met de komst van twee nieuwe intern begeleiders in het schooljaar 2014 - 2015 structureel opgepakt. In de handleiding onderwijsondersteuning staat beschreven op welke wijze structureel wordt gewerkt aan de onderwijsondersteuning. Zes niveaus van zorg We werken met de zes niveaus van zorg zoals opgesteld door het Samenwerkingsverband. In onderstaand schema staan de niveaus en de inhoud kort weergegeven. Niveaus 1 t/m 4 vormen de basisondersteuning niveau 1 Handelingsgericht/opbrengstgericht en oplossingsgericht werken door de leerkracht in de groep.   Werken vanuit een groepsplan, rooster, dag- planning weektaak. Onderwijsbehoeften van leerlingen in een groepsoverzicht. niveau 2 Leerkracht consulteert collega’s in bouwoverleg. niveau 3 Overleg leerkracht met intern begeleider. Groepsbespreking over het groepsplan, leerlingbespreking, klassenobservatie, opstellen van handelingsplan (HP), ouders betrekken en ondertekenen HP, eventueel vervolg of aanmelden in ondersteuningsteam. niveau 4 Schoolnabije ondersteuning in het ondersteuningsteam tussen intern begeleider – leerlingbegeleider – CJG consulent in breedteoverleg en/of ondersteuningsteam. Niveaus 5 t/m 6 vormen de diepteondersteuning met de bovenschoolse ondersteuning niveau 5 Inschakelen van het Onderwijsloket. Overgang naar diepteondersteuning. niveau 6 Speciale onderwijsvoorzieningen en arrangementen. Aanbod op maat. De school regelt samen met de ouders onderwijs of zorg op maat, passend bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. De bedoeling van deze onderwijszorgroute is om een integrale aanpak te bieden met onderlinge samenhang en afstemming binnen de onderwijszorg aan leerlingen. Hierbij gaat het om het primaire proces en het handelen van de leerkracht, uitgaande van de onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerling en eventueel met inzet van individuele handelingsplannen. Er wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt.  ...
Lees verder
  • Logo nieuw