SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "cito"

De resultaten van ons onderwijs

Cijfers over specifieke leerlingenzorg In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal) en rekenen. Na uitvoering hiervan in de groep of met extra “remedial teaching”, wordt vaak nog maar bij een zeer klein deel van de leerlingen grotere problemen geconstateerd (± 3 %). Daarna wordt er veelal een aangepast programma ontworpen waarmee het kind aan de slag kan. Van deze kinderen is er maar een enkele die doorverwezen wordt naar het speciaal onderwijs (SBO, ZMLK, school Langdurig zieke kinderen enz.). Cijfers over eindresultaten in basisvaardigheden Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2015 kan het volgende worden aangegeven: De groepen 1 en 2 scoren op alle vakgebieden boven de norm. De toets scores van de groepen 3 t/m 8 laten een wisselend beeld zien, tussen vakgebieden binnen een leerjaar en soms tussen verschillende leerjaren. Vanaf juni 2014 is een duidelijke stijgende lijn te zien. Vorig schooljaar (2014 t/m 2015) is er gewerkt aan het planmatig verbeteren van de leeropbrengsten van technisch lezen en rekenen in de middenbouw en begrijpend lezen, spelling en rekenen in de bovenbouw. Dit heeft al resultaat gehad dat er een duidelijke verbetering te zien is in alle groepsgemiddelden: Voor het vak spelling scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak technisch lezen scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak rekenen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 5. Voor het vak woordenschat scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 3. Voor het vak begrijpend lezen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 4 en 5. Onze school doet mee met de centrale eindtoets in groep 8. In het schooljaar 2013-2014 was de score 533. In het schooljaar 2014-2015 was de score 538,9. Alle kinderen van groep 8 deden gedurende deze jaren mee aan de centrale eindtoets. De opbrengsten van dit schooljaar liggen 4,1 punten boven het landelijk gemiddelde. De opbrengsten van het schooljaar 2012 t/m 2014 lagen 1,8 onder het landelijk gemiddelde. Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat we met name op de onderdelen: werkwoorden, getal bewerkingen, begrijpend- en studerend lezen, schema’s en grafieken een achterstand hebben opgelopen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen om op deze onderdelen extra te investeren met afhankelijke en onafhankelijke methodieken. Ook is er gelijk dit schooljaar gestart met cito training in de klas en in kleine groepjes buiten de klas. De Sluis heeft de toets-omstandigheden aangepast. Tijdens de centrale eindtoets zijn de kinderen op tempo verdeeld over twee lokalen. Ook de ruimtes om deze toets lokalen heen zijn voorzien van stiltebordjes. Kortom de interventies op methodieken, klassenmanagement en toets-voorwaarden zijn zodanig geïntensiveerd dat dit enorme resultaten heeft opgeleverd. Waar zijn onze schoolverlaters van schooljaar 2013 en 2014 naar toe gegaan? Schoolverlaters 2014 % 2015 % Aantal 43 100 22 100 Praktijk Onderwijs 1 2 1 4 LWOO 0 0 2 9 VMBO BBL 3 7 0 0 VMBO BBL/KBL 11 26 2 9 VMBO TL 8 18 8 36 TL/HAVO 0 0 0 0 HAVO 15 35 1 4 HAVO/VWO - - 3 15 VWO 5 12 5 23   Uitleg afkortingen: LWOO             = Leerweg Ondersteunend Onderwijs VMBO             = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs BBL                 = Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL                 = Kader Beroepsgerichte Leerweg TL                   = Theoretische Leerweg HAVO             = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO              = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Toetsen

Het hele schooljaar door worden methode-afhankelijke toetsen (toetsen vanuit de methodes zoals rekenen en taal) afgenomen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode onafhankelijke toetsen (Cito) afgenomen. De resultaten en analyse daarvan worden door de leerkracht met de IB-er (intern begeleider) besproken. Valt door de uitslag van deze toetsen uw kind op, dan wordt op een specifieke vergadering, ook wel kindbespreking genoemd, een toelichting op de resultaten gegeven door de leerkracht. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er. Er wordt gekeken of binnen de groep oplossingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het geven van extra instructie of het volgen van een apart programma op een bepaald gebied. Het kan zijn dat we nog niet genoeg weten over het probleem. Dan kan de IB-er of de leerkracht extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. In samenspraak met u kan ook besloten worden om de problemen verder te laten onderzoeken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. We kunnen u verzoeken om stappen te ondernemen op het medische vlak (huisarts, logopedist, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten). Na bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg kunnen we uw kind voor onderzoek aanmelden bij het Onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over extra ondersteuning....
Lees verder
  • Logo nieuw