SchOOLwiki

zoekopdracht

45 resultaten in categorie ""

Aanmelding en zorgplicht

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook...
Lees verder

Actief burgerschap en sociale integratie

Sinds 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht vraagt. De situatie van de leerlingen, de wensen...
Lees verder

Afdeling Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en gezin

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ...
Lees verder

Algemene informatie

Naam en ligging van de school OBS de Sluis ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige “Werkeiland Lelystad”. Deze wijk is omringd door grote recreatieplassen, een kanaal, de Oostvaardersdijk en het bos “Hollandse Hout”. Aan de dichtbijgelegen sluis, heeft onze school op “natuurlijke” wijze haar...
Lees verder

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

In het laatste schooljaar krijgen de ouders/verzorgers uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen over de mogelijke schoolkeuzes binnen Lelystad. De betreffende scholen verzorgen ook informatieavonden voor ouders en verzorgers en open dagen voor ouders/verzorgers met hun kinderen. Onze school heeft als richtlijn dat de groepsleerkracht van...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De school beschikt over twee zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en een grote zaal direct naast de school. Voor de lessen heeft de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen zijn niet zoals vroeger één vaardigheid aan allen tegelijk aanbieden, maar één zaal vol met...
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Tijdens het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders gemeld en worden door middel van een automatische incasso geïnd. Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar als afsluiting van hun basisschooltijd een vierdaags...
Lees verder

Computergebruik

Onze school beschikt over een uitgebreid netwerk. Via dit netwerk hebben alle kinderen, onder begeleiding, toegang tot het Internet. De kinderen hebben, door het gebruik van een wachtwoord, toegang tot de voor hen geschikte programma’s. De aangeboden programma’s zijn bedoeld als extra oefening, zelfcorrigerende uitleg...
Lees verder

De organisatie van het onderwijs

Op onze school werken we volgens het principe van het "IGDI-model", waarbij gewerkt wordt met uitgestelde aandacht. Dit houdt in dat wij de leerlingen proberen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen: "Je kunt meer...
Lees verder

De resultaten van ons onderwijs

Cijfers over specifieke leerlingenzorg In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal)...
Lees verder

Handelings- en opbrengstgericht werken

Schematische weergave van de halfjaarlijkse cyclus handelingsgericht werken en bijbehorende documenten 1e periode augustus-februari en 2e periode februari-juli ...
Lees verder

Het onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleiders en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen...
Lees verder

Hoofdluis

In verband met de hygiëne vinden er regelmatig controles plaats op hoofdluis. De controle wordt uitgevoerd door ouders die door de GGD geïnstrueerd zijn. Dankzij deze regelmatige controles komt hoofdluis op onze school nog maar incidenteel voor. Daarnaast zijn in de school preventief luizencapes ingevoerd....
Lees verder

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij communiceren met ouder(s)/verzorger(s) middels email via het programma Digiduif. Alle informatie wordt met Digiduif verzonden. Het is van belang dat u uw account activeert. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Zonder Digiduif account mist u belangrijke schoolinformatie. Ouders zijn altijd welkom op school. Ook het...
Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling op schoolniveau Soms vinden op school helaas gebeurtenissen plaats waar uw kind, u als ouder of u als leerkracht problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te...
Lees verder

Klassenouders

Klassenouders Op onze school heeft elke groep een “klassenouder”. Samen met het team zorgen zij voor de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. Ouderactiviteiten Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij de volgende activiteiten: Lees- en rekenvaardigheidsoefeningen; Bibliotheekwerkzaamheden, beheer en uitlenen; ICT; onderhoud van het documentatiecentrum; expressie; Sinterklaasfeest en kerstviering; schoolreisjes; spellendag; survival/atletiekdag; avondvierdaagse; begeleiding bij excursies; schoonmaak materiaal...
Lees verder

Leerdoelen basisonderwijs

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Vanaf doorgaans groep 2 kunnen kinderen met het leesproces bezig zijn. Zodra een kind er aan toe is, geeft de leerkracht aan dat hij/zij met lezen van start kan. Wil het kind er mee stoppen dan kan dat ook. Pas...
Lees verder

Logopedie op school

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie zoals taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt...
Lees verder

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is samengesteld uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur en/of de adjunct-directeur zijn altijd een deel van de vergadering aanwezig. De MR bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school; De MR heeft inspraak bij aanstelling...
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van de mishandeling tussen...
Lees verder

Nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) op onze school willen plaatsen worden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in de school. Daarna volgt een informatiegesprek (eventueel) gevolgd door een inschrijving. Vierjarige nieuwkomers worden ongeveer zes weken van tevoren uitgenodigd om enkele dagdelen deel te nemen...
Lees verder

Onderwijs vierjarigen

Alle kinderen kunnen zodra ze vier jaar zijn geworden naar school. Hoewel een kind pas bij een leeftijd van vijf jaar leerplichtig is, is het goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met...
Lees verder

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de...
Lees verder

Opvang anderstalige kinderen (NT2)

Hieronder verstaan we alle kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken. In het geval dat een kind van zes jaar of ouder korter dan een jaar in Nederland is, worden de ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de “Taalklas” op obs de...
Lees verder

Ouderbijdrage

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te...
Lees verder

Overblijf

Op onze school wordt de overblijf (ook wel TussenSchoolse Opvang genoemd) door Stichting De Tussentijd (onderdeel van de SKL) verzorgd. De overblijf is vanzelfsprekend alleen bedoeld voor onze leerlingen zodat ze gezellig samen tussen de middag met klasgenoten kunnen eten en spelen. Alle nodige informatie...
Lees verder

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 vervalt de rugzak-financiering en is de Wet op het Passend onderwijs van kracht, waarmee scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind...
Lees verder

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan...
Lees verder

Rol/rechten van ouders/verzorgers op school

Het opvoeden is een zaak van zowel de ouders/verzorgers als de school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Eventuele problemen moeten goed door ouders en leerkracht afgestemd worden. Op deze wijze kan het juiste effect bereikt worden. Mocht u iets merken...
Lees verder

Scholing, ziektevervanging, onderwijsassistenten en stagiaires

Vervanging bij ziekte, verlof, studie of overige redenen Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbare invalkrachten. Bij geen beschikbaarheid van vervanging wordt eerst geprobeerd de situatie binnen schoolverband op te lossen, zonder overmatige belasting van de overige leerkrachten en kinderen. Ook is het mogelijk dat een onderwijsassistent...
Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De...
Lees verder

Schooltijden

  Schooldag Onderbouw Groepen 1,t/m 4 Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 Maandag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Dinsdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag VRIJ VRIJ Donderdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 –...
Lees verder

Schoolvakanties en studiedagen

  Van t/m Start 17-08-15   Herfstvakantie 19-10-15 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15 01-01-16 Voorjaarsvakantie 29-02-16 04-03-16 Goede vrijdag/Pasen 25-03-16 28-03-16 Meivakantie/Hemelvaart 25-04-16 06-05-16 Pinksteren 16-05-16 16-05-16 Zomervakantie 18-07-16 28-08-16   Studiedagen 2015-2016* (Leerlingen van vermelde groepen zijn vrij) Studiedagen 2015 Studiedagen 2016 alle groepen 17 en 18 september 19 februari 07 oktober 27 juni alle groepen 20 november   *Dit overzicht is onder voorbehoud....
Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan...
Lees verder

Vakantie en verlof

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen...
Lees verder

Veiligheidsbeleid

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is: “ samen lerend op weg naar zelfstandig verder”. Dat kan...
Lees verder

Verhuizing

Als een kind verhuist, zijn de ouders/verzorgers verplicht het adres van de nieuwe school bij ons te melden. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht aan die school een bewijs van uitschrijving toe te zenden. De nieuwe school krijgt dan van ons een verhuisformulier met de gegevens...
Lees verder

Verslaglegging van resultaten

Het werk van de kinderen wordt altijd zo spoedig mogelijk nagekeken, omdat een waardering voor het werk altijd weer een nieuwe impuls geeft. Niet al het werk wordt geadministreerd. Bij de groepen 1 en 2 gaat het veel vaker om observaties van het handelen van...
Lees verder

Vertrouwenspersonen

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,...
Lees verder

Verzuim

Ziek melden Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich...
Lees verder

Waar onze school voor staat

“De Sluis” wil een gemeenschap zijn waar kinderen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen en geeft het kind de kans om in een tijd van veel veranderingen enig houvast te vinden in het omgaan met elkaar. Dit is voor kinderen...
Lees verder

Zieke leerlingen

Als blijkt dat een kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het van belang dit aan de leerkracht mee te delen. De leerkracht kan dan samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe het onderwijs aan het kind toch voortgezet kan worden. Het...
Lees verder

Zorg voor onze leerlingen

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Basisschool de Sluis werkt volgens de 1-zorgroute. Waarbij met name het maken van eenduidige didactische groepsoverzichten en het werken met een vast format van groepsplannen centraal staat. De leerkrachten hebben een twee jarige opleiding doorlopen (FOCUS) in het analyseren...
Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van een kind

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten dan biedt ze binnen 6...
Lees verder