SchOOLwiki

zoekopdracht

13 resultaten in categorie "extra-mogelijkheden-voor-hulp"

Afdeling Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en gezin

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). De afdeling gezondheidszorg van de GGD-Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 0320-276211. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl Centrum voor jeugd en gezin (CJG) houdt regelmatig spreekuur op onze school. Eén maal per maand op de donderdagochtend is de jeugdverpleegkundige beschikbaar voor een spreekuur op school (van 8.15-9.00 uur)....
Lees verder

GGD onderzoeken

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Als uw kind 5 jaar is... Rond de leeftijd van 5 jaar krijgen de kinderen een logopedische screening op hun spraak- en taalontwikkeling. De logopedist let vooral op taal, spraak, articulatie en stem. In groep 7 krijgen alle kinderen een standaard onderzoek naar groei, gezondheid en gedrag door de jeugdverpleegkundige. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Ouder(s)/ verzorger(s) worden door de GGD geïnformeerd over de bevindingen....
Lees verder

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid? Kom naar het CJG! Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In het CJG vind je alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Van consultatiebureau tot opvoedcursus, van een goed gesprek tot hulp bij de opvoeding. Meer informatie kunt u vinden op www.cjglelystad.nl of bel naar telefoonnummer: 0320 - 23 11 11, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Volgen gezondheid, groei en ontwikkeling Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind goed te volgen wordt hij/zij onderzocht op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door een jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en eventueel logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Eén aanspreekpunt In het Centrum Jeugd en Gezin werken allerlei organisaties samen, zoals: de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD Flevoland, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MDF (schoolmaatschapelijk werk), de gemeente Lelystad, Servicecentrum Flevolandse bibliotheken, Samen Veilig Flevoland, buurtcentra,  MEE  IJsselgroep, peuterspeelzalen en basisscholen. Jongeren kunnen ook zelf informatie vinden via een eigen website; www.jonginlelystad.nl ....
Lees verder

Jeugdcultuurfonds Lelystad

Jeugdcultuurfonds Lelystad helpt en biedt kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor cultuur deelname de kans om toch lessen te kunnen volgen. Elk kind kan een bijdrage krijgen van maximaal 425 euro voor de lessen. Het aanbod is groot: van gitaarles tot kookles, van zang, muziek, dans, toneel, ballet, schilderen, schrijven tot beeldhouwen. Het fonds ondersteunt kinderen van ouders die tot maximaal 110 procent van het minimumloon verdienen, maar ondersteuning is er ook voor kinderen van wie de ouders door andere oorzaken geen geld hebben voor de lessen. De werkwijze voor het verkrijgen van de bijdrage is als volgt. Niet de ouders, maar een intermediair doet de aanvraag. Een intermediair kan een leraar, een hulpverlener, een huisarts of iemand anders zijn. De coördinator van het Jeugdcultuurfonds beoordeelt de aanvraag. De bijdrage gaat bij goedkeuring rechtstreeks naar diegene die de lessen verzorgt. Zo wordt het geld echt gebruikt waar het voor bestemd is. Meer informatie over Jeugdcultuurfonds Check de site voor meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad.  ...
Lees verder

Logopedie

Logopedie richt zich op de mondelinge communicatie.  Op jonge leeftijd kan al veel gedaan worden aan het voorkomen van problemen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling. Een logopedist biedt hulp op het gebied van stem-, spraak-, taal- en auditieve problemen. De werkzaamheden van de logopedist in het basisonderwijs zijn preventief gericht. Stichting SchOOL heeft een team van 4 logopedisten in dienst die werkzaam zijn op openbare scholen en op de scholen van andere schoolbesturen. Screening Het opsporen van kinderen met logopedische problemen in het basisonderwijs gebeurt door middel van de screening in het jaar dat een kind 5 jaar wordt. De ouders vullen een toestemmingsformulier in voor de screening. Deze screening bestaat uit verschillende onderdelen, o.a.: benoemen van plaatjes, woorden nazeggen, vertellen bij een beeldverhaaltje, luisteren naar opdrachten. De logopedist krijgt zo in ongeveer 20 minuten een beeld van de taalvaardigheid, articulatie, stem en ademgebruik, vloeiendheid, afwijkende mondgewoonten en auditief functioneren. De ouders krijgen schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek en ook de betreffende leerkracht wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen. Meer informatie over logopedie in Lelystad...
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van de mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40% van deze kinderen zelf tevens slachtoffer, omdat zij ook mishandeld worden of omdat zij tussenbeide springen. Daarnaast zijn naar schatting 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van andere vormen van kindermishandeling. Nog geen 20.000 kinderen worden hiervan gemeld bij “Veilig Thuis” het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Van de adviesvragen en meldingen die jaarlijks bij de AMK’s binnenkomen, komt nog maar 7% uit het onderwijs! De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroeg stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld onzekerheid teweegbrengt. Daarom is er een stappenplan (zie bijlage 7) dat structuur en handvatten biedt hoe te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening....
Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekeninghoudend met de ziekte kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerling” om met ons mee te denken in oplossingen. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. U kunt naast informatie via de school ook info vinden op de website Ziezon, www.ziezon.nl , het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs....
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: info@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, heeft het bestuur een contract met de GGD Flevoland - Bureau VKM (Voorkoming Kinder Mishandeling) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen”. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan seksuele intimidatie; pesten; discriminatie; agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc. De stappen die onze school onderneemt Op school zijn twee contactpersonen “ongewenste omgangsvormen” benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen, te weten juf Thirza Veltkamp en juf Sandra Rossenberg. De contactpersonen zorgen voor de eerste opvang van de leerling en de ouders. De directeur wordt door de contactpersonen geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur. Een contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met Bureau- VKM. Wat u van de externe vertrouwenspersoon mag verwachten De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling; Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie; Indien gewenst het adviseren van hulpverlening of noodzakelijk; Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of niet aangifte doen bij de politie; Ondersteuning bieden als de ouders en/of leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie; Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen. Wat de ouder/verzorger/leerling zelf kan doen Het beste is dat de leerling of de ouders/verzorgers direct naar de contactpersonen van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, Tel: 0320-276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het “Advies en Meldpunt Vertrouwenszaken (AMV)”. Tel: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op website: www.ppsi.nl....
Lees verder

Passend Onderwijs in Lelystad

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad gaan de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Scholen hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten overleggen intensief met elkaar over de invulling van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs in Lelystad Voor meer informatie rondom passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad en Dronten.  Zij werken samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen! De schoolbesturen die samen werken aan passend onderwijs in Lelystad: SCPO Lelystad LELYSTAD SKOFV LELYSTAD Stichting SchOOL inclusief De Zevenster cluster 3 LELYSTAD Stichting Monton LELYSTAD Maharishi Onderwijs Nederland LELYSTAD Stichting Noor Scholen LELYSTAD/ZWOLLE Accretio LELYSTAD Stichting Eduvier Onderwijsgroep LELYSTAD Algemene informatie passend onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een website over passend onderwijs voor u gemaakt met veel algemene informatie zoals een animatiefilmpje met een uitleg in 3 minuten. Animatiefilmpje Passend Onderwijs VNG Passend-onderwijs-voor-ouders-en-kinderen-poster ...
Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK) praten met de ouders onderzoek jeugdarts huisbezoek inschakelen schoolbegeleider bespreken van de resultaten    BESLISSEN          Fase 4: beslissing hulp op gang brengen melden bij ‘veilig thuis’ of uitsluitend in crisissituaties melden bij de politie of de Raad voor de Kinderbescherming    EVALUATIE         Fase 5: evalueren de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij      NAZORG           Fase 6: nazorg blijf het kind volgen eventueel overleggroep bijeenroepen   N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met ‘veilig thuis’, voor consultatie of melding. ...
Lees verder

Vertrouwenspersonen

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,...
Lees verder

Verwijsindex voor meldingen over kinderen en jongeren

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen. Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen. In de verwijsindex wordt bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving van u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere....
Lees verder
  • Logo nieuw