SchOOLwiki

zoekopdracht

29 resultaten in categorie "ons-onderwijs"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Actief burgerschap en sociale integratie

Sinds 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht vraagt. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste hiervan zijn: het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: het pedagogisch klimaat (school, plein en klassenregels); het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders); ons onderwijsaanbod. We doen dus al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken en onze manier van omgaan met elkaar. Wat betekent dat voor het onderwijs? Binnen alle bouwen is er aandacht voor de sociale omgang door middel van de methode Leefstijl. Daarnaast is er een keuze voor de kinderen om deel te nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst onderwijs). In de geschiedenislessen wordt de tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt er over het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis behandeld....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

Stichting SchOOL vindt sport en bewegen belangrijk. Het optimaal leren bewegen en het bewust bezig zijn met een actieve en gezonde leefstijl dragen immers bij aan de ontwikkeling van het kind. Ieder kind kan zo op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Daarom hebben alle scholen van Stichting School een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten van de Vakgroep Bewegingsonderwijs zijn in dienst van Stichting SchOOL en bieden bewegingsactiviteiten aan voor elk kind met als doel elk kind de kans te geven zicht te ontwikkelen.  In en om de school en in samenwerking met partners. Van gymlessen tot sportdagen (denk aan spelletjesdag, atletiek sportdag, survival sportdag, voetbal- en korfbaltoernooien) en de organisatie en begeleiding van kampen (op Vlieland en in Zeewolde).  Zij doen dat voor de openbare basisscholen in Lelystad maar ook voor scholen van andere schoolbesturen. Over de vakgroep bewegingsonderwijs...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De school beschikt over twee zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en een grote zaal direct naast de school. Voor de lessen heeft de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen zijn niet zoals vroeger één vaardigheid aan allen tegelijk aanbieden, maar één zaal vol met uitdagende situaties van toestellen waar de kinderen zelf mee aan het werk gaan. Op deze wijze wordt de vaardigheid speels beoefend. Bij één onderdeel staat de leerkracht te helpen. Dit is vaak een nieuw onderdeel dat de kinderen uitdaagt om het ook eens te proberen. Ook allerlei spelen, zowel individueel als groepssporten, worden in de loop van de jaren aangeboden. Zo krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week bewegingsonderwijs en de groepen 1 en 2 een maal per week les van de vakleerkracht. Na de lessen moeten vanaf groep 3 alle kinderen douchen, dit als belangrijk punt van hygiëne. Onze gymzalen en kleedruimtes zijn schoon. Als een kind voetwratten of eczeem heeft, dan is het verplicht dat uw kind gymschoenen draagt tijdens de gymles en badslippers tijdens het douchen. Regelmatig worden door de Gemeente Lelystad de leidingen van de douches doorgespoeld ter voorkoming van de legionellabacterie....
Lees verder

Computergebruik

Onze school beschikt over een uitgebreid netwerk. Via dit netwerk hebben alle kinderen, onder begeleiding, toegang tot het Internet. De kinderen hebben, door het gebruik van een wachtwoord, toegang tot de voor hen geschikte programma’s. De aangeboden programma’s zijn bedoeld als extra oefening, zelfcorrigerende uitleg en/of verrijking van hun werk. In de groepen 6 t/m 8 wordt er ook gewerkt met het tekstverwerking programma Word en Internet. In de meeste gevallen kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lessen regelmatig met de computers aan de slag. De leerkracht houdt in de gaten dat ieder kind voldoende gelegenheid heeft om zich te ontwikkelen in computervaardigheden. Ons uiteindelijke doel is dat kinderen ervaring opdoen in het werken met tekstverwerking, Internet en computergebruik in het algemeen. In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met moderne digitale borden. Met de modernste software worden die borden dagelijks gebruikt door zowel het personeel als de kinderen. Deze borden bieden enorm veel mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren door bijvoorbeeld visualisatie e.d.....
Lees verder

De resultaten van ons onderwijs

Cijfers over specifieke leerlingenzorg In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal) en rekenen. Na uitvoering hiervan in de groep of met extra “remedial teaching”, wordt vaak nog maar bij een zeer klein deel van de leerlingen grotere problemen geconstateerd (± 3 %). Daarna wordt er veelal een aangepast programma ontworpen waarmee het kind aan de slag kan. Van deze kinderen is er maar een enkele die doorverwezen wordt naar het speciaal onderwijs (SBO, ZMLK, school Langdurig zieke kinderen enz.). Cijfers over eindresultaten in basisvaardigheden Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2015 kan het volgende worden aangegeven: De groepen 1 en 2 scoren op alle vakgebieden boven de norm. De toets scores van de groepen 3 t/m 8 laten een wisselend beeld zien, tussen vakgebieden binnen een leerjaar en soms tussen verschillende leerjaren. Vanaf juni 2014 is een duidelijke stijgende lijn te zien. Vorig schooljaar (2014 t/m 2015) is er gewerkt aan het planmatig verbeteren van de leeropbrengsten van technisch lezen en rekenen in de middenbouw en begrijpend lezen, spelling en rekenen in de bovenbouw. Dit heeft al resultaat gehad dat er een duidelijke verbetering te zien is in alle groepsgemiddelden: Voor het vak spelling scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak technisch lezen scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak rekenen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 5. Voor het vak woordenschat scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 3. Voor het vak begrijpend lezen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 4 en 5. Onze school doet mee met de centrale eindtoets in groep 8. In het schooljaar 2013-2014 was de score 533. In het schooljaar 2014-2015 was de score 538,9. Alle kinderen van groep 8 deden gedurende deze jaren mee aan de centrale eindtoets. De opbrengsten van dit schooljaar liggen 4,1 punten boven het landelijk gemiddelde. De opbrengsten van het schooljaar 2012 t/m 2014 lagen 1,8 onder het landelijk gemiddelde. Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat we met name op de onderdelen: werkwoorden, getal bewerkingen, begrijpend- en studerend lezen, schema’s en grafieken een achterstand hebben opgelopen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen om op deze onderdelen extra te investeren met afhankelijke en onafhankelijke methodieken. Ook is er gelijk dit schooljaar gestart met cito training in de klas en in kleine groepjes buiten de klas. De Sluis heeft de toets-omstandigheden aangepast. Tijdens de centrale eindtoets zijn de kinderen op tempo verdeeld over twee lokalen. Ook de ruimtes om deze toets lokalen heen zijn voorzien van stiltebordjes. Kortom de interventies op methodieken, klassenmanagement en toets-voorwaarden zijn zodanig geïntensiveerd dat dit enorme resultaten heeft opgeleverd. Waar zijn onze schoolverlaters van schooljaar 2013 en 2014 naar toe gegaan? Schoolverlaters 2014 % 2015 % Aantal 43 100 22 100 Praktijk Onderwijs 1 2 1 4 LWOO 0 0 2 9 VMBO BBL 3 7 0 0 VMBO BBL/KBL 11 26 2 9 VMBO TL 8 18 8 36 TL/HAVO 0 0 0 0 HAVO 15 35 1 4 HAVO/VWO - - 3 15 VWO 5 12 5 23   Uitleg afkortingen: LWOO             = Leerweg Ondersteunend Onderwijs VMBO             = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs BBL                 = Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL                 = Kader Beroepsgerichte Leerweg TL                   = Theoretische Leerweg HAVO             = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO              = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs...
Lees verder

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar. De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL. ...
Lees verder

Handelings- en opbrengstgericht werken

Schematische weergave van de halfjaarlijkse cyclus handelingsgericht werken en bijbehorende documenten 1e periode augustus-februari en 2e periode februari-juli ...
Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Onze school is openbaar: dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt. Echt iedereen is welkom. Openbaar onderwijs werkt niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing of afkomst. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in de dagelijkse praktijk. Naast de door het ministerie vastgestelde doelen hebben scholen de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Via de medezeggenschapsraad, de ouderraad en eventueel een ouderpanel kunnen ouders meepraten over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Niet apart, maar samen Binnen het onderwijs brengen wij niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn. De totale maatschappijontwikkeling is bij uitstek zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je vanuit respect voor de eigen cultuur ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. ‘Niet apart, maar samen!’ is het motto van het Nederlandse Openbaar Onderwijs en dus ook van ons!    ...
Lees verder

Leerdoelen basisonderwijs

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Vanaf doorgaans groep 2 kunnen kinderen met het leesproces bezig zijn. Zodra een kind er aan toe is, geeft de leerkracht aan dat hij/zij met lezen van start kan. Wil het kind er mee stoppen dan kan dat ook. Pas vanaf groep 3 moet er wel voortgang blijven en worden de kinderen met vaste regelmaat op hun voortgang getoetst. Zodra een kind vaardig genoeg is (letter, woord en zinsbouwkennis) gaat hij/zij met leeslijsten (AVI) aan de slag. Na AVI-Plus is het kind technisch vaardig genoeg en stapt het over op volledig bibliotheeklezen. Deze kinderen worden regelmatig op hun blijvende vaardigheid getoetst met een tempotoets. Het schrijfproces begint bij de groepen 1 en 2 met motoriekoefeningen. Zo worden teken- en schrijfpatronen uitgebouwd tot het naschrijven van letters. Tijdens het leesproces zien we ook nog een koppeling naar het schrijven toe. Tot en met groep 8 blijft die extra aandacht aanwezig voor methodisch schrijven. Vanaf midden groep 7 wordt ook het losse schrift (blokletters) aangeboden. Vanaf dat moment mag dit schrift ook gebruikt worden door de leerlingen. De taal en rekenlessen zijn opgebouwd volgens het principe van een korte instructie met het vormen van inzicht in de aangeboden leerproblemen, waarna de leerlingen zelfstandig met de oefenstof aan de slag gaan. Deze oefenstof is duidelijk opgebouwd uit eenvoudige lesjes/opgaven om te oefenen en vervolgens naar keuze uit te bouwen naar meerkeuze stof c.q. verrijking. Elke groep heeft meerdere computers beschikbaar als extra oefenmoment, oplossend of verrijking van de aangeboden leerstof. Tot en met groep 3 wordt wereldoriëntatie aangeboden in gespreksthema’s met praatplaten. In groep 3 wordt gewerkt met “Veilig de wereld in” en groep 1/2 met “wijsneus”. Vanaf groep 4 vindt er een duidelijke splitsing plaats tussen aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Dit heeft een opbouw vanaf de eigen omgeving naar het wereldbeeld in groep 8. Deze opbouw geldt voor alle bovengenoemde vakken. Ook hier ziet men een opbouw naar meer en meer zelfstandig ontdekken en verwerken door middel van proeven, onderzoek in het documentatiecentrum of aangeboden materiaal en het uiteindelijk presenteren van een eigen werkstuk. Onder expressieactiviteiten verstaan we de vakken muziek, tekenen en handenarbeid. Dans en toneel kunnen hier ook een onderdeel van zijn. Bij de groepen 1 en 2 is expressie vooral een eerste verkenning van kleur en vorm en het aanleren van knippen, plakken, scheuren en het gebruiken van potlood en verfkwast daarnaast is er aandacht voor het inlevingsvermogen van de kinderen. In de daaropvolgende groepen worden deze technieken uitgebreid en wordt steeds meer de fantasie geprikkeld en hiervan uiting aan gegeven. Dit doen we door te kleien, breien, borduren, weven, timmeren, solderen, verven, etc. Vaak werkt hierbij een tweetal jaargroepen samen zodat kinderen van verschillende leeftijden elkaar assisteren en stimuleren. Daarbij werken ze in kleinere groepjes onder leiding van een leerkracht of hulpouder aan de diverse technieken. Bij muziek wordt gewerkt volgens een methode waarbij ook aandacht besteed wordt aan de techniek en indeling van muziekstukken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een aantal ritme en melodische instrumenten. De school neemt ook deel aan projecten van het lokale Centrum Kunstzinnige Vorming (CKV) op het gebied van muziek en beeldende vorming. Vaak resulteert dit in een bezoek aan het CKV “De Kubus” voor een tentoonstelling of theaterbezoek. Op afspraak vindt een Sluistheatervoorstelling plaats. In het schooljaar 2014-2015 is er door de cultuur coördinator een beleidsplan cultuur opgesteld voor de schooljaren 2015-2019. Dit plan in dit tijdspad worden uitgevoerd en zal leiden tot culturele activiteiten geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Wat we doen voor leerlingen met specifieke behoeften Bij alle onderdelen van de vakgebieden wordt regelmatig getoetst op een eventuele afwijking van de norm of behoefte aan verbreding van de aangeboden stof. Indien nodig, wordt na toetsing in overleg met de ouders en de leerling het leerprogramma aangepast aan de individuele behoefte (Zie hoofdstuk “De Zorg voor de kinderen”). Ook het jonge kind heeft onze extra aandacht....
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Onderwijs vierjarigen

Alle kinderen kunnen zodra ze vier jaar zijn geworden naar school. Hoewel een kind pas bij een leeftijd van vijf jaar leerplichtig is, is het goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met het aangeboden onderwijs. Voordat dit gebeurt kunnen zij op afspraak ochtenden kennismaken met klasgenoten en leerkrachten. De leerlingen moeten wel zindelijk zijn. Wordt een kind aangemeld en ingeschreven op de school, dan wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is op school alsof hij/zij leerplichtig is. Soms is een volledige schoolweek te lang voor de jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet de mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders/verzorgers mogen, in overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. In de gevallen waarbij dit niet voldoende blijkt te zijn, kan daar nog een vrijstelling van vijf uur bovenop komen. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de jonge leerling te voorkomen. Zodra een kind vijf jaar is geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Vijfjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen....
Lees verder

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft. In de kleedkamer is er altijd toezicht. Spreek met de leerkracht van de vorige groep en de leerkracht van de volgende groep af wie welke kleedkamer in de gaten houdt. Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of komen in het materialenhok. Tijdens gym mogen kinderen niet teruggestuurd worden naar de klas voor straf. De kinderen worden (even) op de bank gezet. In bijzondere gevallen belt de vakdocent naar school voor hulp. Achteraf wordt er geëvalueerd met het betreffende kind en de leerkracht door de vakdocent. Als kinderen hun gymspullen vergeten zijn, kunnen ze misschien iets lenen. Wil een leerling dit niet, dan is er voor hem/haar geen gym. Hij/zij zit in een andere klas aan speciaal werk te werken. Wordt regelmatig de gymkleren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Na de gym gaan alle groepen douchen, ook groep 8. Mocht dit op bezwaren stuiten dan verwachten wij minimaal dat de leerling zijn handen, voeten en gezicht wast. De kinderen moeten een handdoek meenemen anders wordt er één van een klasgenoot geleend. Wij willen niet dat de leerlingen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan. De kinderen die klaar zijn, blijven in de gang wachten en gaan tegelijk met de leerkracht naar de klas. Kinderen die om medische redenen niet mee gymmen, werken in een andere groep....
Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Samengevat zijn we als school bezig om de basisondersteuning en extra ondersteuning stevig neer te zetten. Met de 1-zorgroute en FOCUS aanpak zien we goede resultaten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Een nieuw onderwerp is het werken met het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden en/of gedragsaanpak vanaf groep 6.  We zullen aandacht besteden aan vroeg signaleren en het effectief ondersteunen van leerlingen zowel aan de boven- als onderkant. Nieuw is het werken met een digitaal leerlingendossier. Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument en zal met regelmaat worden bijgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan het verkrijgen van het vignet “gezonde school”. Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan bewegen door onder andere twee keer in de week les door de vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 en een maal voor de groepen 1 en 2, ons dagelijks buitenschools aanbod bewegen, het werken met de leefstijlmethode “Ik lekker fit!” en  een gezond 10 uurtje. Onder een gezond 10 uurtje verstaan wij: fruit, groenten, bruine boterham met gezond beleg of een rijstwafel. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school De school werkt aan een aantal verbeterpunten. Deze zijn SMART (Specifiek, Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) verantwoord. In het  jaarplan voor 2015-2016 zijn de belangrijkste doelen: Het plannen en implementeren van leerling-zorg, met name de vroeg-signalering aan de hand van het uitvoeren van het beleidsstuk onderwijs en ondersteuning. Het realiseren van een eenduidig onderwijsaanbod door middel van het borgen van bouw doorbroken leerlijnen middels het opstellen van kwaliteitskaarten. Het plannen en uitvoeren van de bewustwordingsdag ouderbetrokkenheid, samen met het team en een focusgroep vanuit ouders, om vanuit opgedane inspiratie en ideeën verder te werken, aan het versterken van ouderbetrokkenheid. Klassenbezoeken gericht op effectieve instructie. In alle groepen worden door de directie en intern begeleider meerdere klassenbezoeken afgelegd om de instructievaardigheden te borgen. School in verbinding. Het educatieve- en sportaanbod vormgegeven in de “brede school” activiteiten. Ons aanbod is breder dan alleen in schooltijd. Door school in verbinding vergroten we het educatieve aanbod ook na schooltijd door samenwerking met onze partners. Borgen van de wijze van communiceren aan de hand van de werkregels. Deze wijze van communiceren verbreden naar leerlingen en ouder(s), verzorger(s). Waarmee het professionele klimaat op school en een eenduidige aanpak naar leerlingen en communicatie in het team, naar leerlingen en ouders geborgd. Versterken van de aansluiting Voor- en Vroegschool op basis van handelingsplanning. In onze school werken we samen met de peuterspeelzaal. Dit jaar zullen we extra aandacht besteden aan de doorlopende lijn van peuterspeelzaal naar groep 1 / 2. We doen dit op praktische wijze en op basis van handelingsplanning rond een aantal (toekomstige) leerlingen. Borgen van de “Focus” aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met didactische groepsoverzichten en groepsplannen voor de vakken: rekenen, spelling, technisch lezen (middenbouw) en begrijpend lezen (bovenbouw). Het kiezen en implementeren van een nieuwe methode sociaal- emotionele redzaamheid. ...
Lees verder

Schooltijden

  Schooldag Onderbouw Groepen 1,t/m 4 Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 Maandag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Dinsdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag VRIJ VRIJ Donderdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Vrijdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur   In de onderbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. In de bovenbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. Gedurende 8 schooljaren dienen de leerlingen uiteindelijk 7520 lesuren te hebben gemaakt. In een overzicht op school wordt per jaar bijgehouden hoeveel lesuren worden gemaakt. Dit overzicht is op afspraak in te zien. Een dag bestaat maximaal uit 5,5 uur lesgebonden tijd. Voor de verdeling over de verschillende vakken verwijzen we naar het rooster dat in de klas aanwezig is. Regels voor aanvang en einde schooltijd Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. De kinderen nemen buiten afscheid van hun ouders en gaan naar hun lokaal. Om 8.30 luidt de bel als teken dat de lessen beginnen. ’s Middags gaat de bel om 13.15 uur....
Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK) praten met de ouders onderzoek jeugdarts huisbezoek inschakelen schoolbegeleider bespreken van de resultaten    BESLISSEN          Fase 4: beslissing hulp op gang brengen melden bij ‘veilig thuis’ of uitsluitend in crisissituaties melden bij de politie of de Raad voor de Kinderbescherming    EVALUATIE         Fase 5: evalueren de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij      NAZORG           Fase 6: nazorg blijf het kind volgen eventueel overleggroep bijeenroepen   N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met ‘veilig thuis’, voor consultatie of melding. ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen of omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve  verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

Vakantie en verlof

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet toegestaan. In de eerste maand na de zomervakantie mogen wij volgens de wet geen extra verlof toekennen; Eerder vrij vragen om de file voor te zijn kan niet gehonoreerd worden. Regels voor (extra) verlof Verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, kan bij de directie aangevraagd worden. Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, die door werkzaamheden van de ouders/verzorgers niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen, kan hiervoor een verzoek worden gedaan bij de directie. Een werkgeversverklaring moet overlegd kunnen worden. ...
Lees verder

Verhuizing

Als een kind verhuist, zijn de ouders/verzorgers verplicht het adres van de nieuwe school bij ons te melden. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht aan die school een bewijs van uitschrijving toe te zenden. De nieuwe school krijgt dan van ons een verhuisformulier met de gegevens van uw kind uit ons “leerling onderwijs volgsysteem” en eventueel een kopie van de laatste rapporten....
Lees verder

Verslaglegging van resultaten

Het werk van de kinderen wordt altijd zo spoedig mogelijk nagekeken, omdat een waardering voor het werk altijd weer een nieuwe impuls geeft. Niet al het werk wordt geadministreerd. Bij de groepen 1 en 2 gaat het veel vaker om observaties van het handelen van het kind die geregistreerd worden, dan het vastleggen van het daadwerkelijke resultaat. Bij hen gaan de werkjes dan ook vaak mee naar huis. In de andere groepen gebeurt de registratie steekproefsgewijs en door methode-gebonden toetsen. Deze registratie doen de leerkrachten in de klassenmap. Twee keer per jaar wordt er ook een onafhankelijke toetsing/observatie gedaan. De resultaten hiervan worden centraal geregistreerd in het leerling onderwijs volgsysteem van de school (LOVS). In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen met als doel mogelijke hiaten op te sporen en een voorspellend schooladvies te kunnen geven. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in combinatie met de gegevens uit het leerling onderwijs volgsysteem. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Dit is een toets waar een gericht advies voor het voortgezet onderwijs uitkomt. Dit advies samen met de gegevens uit ons leerling onderwijs volgsysteem en de uitslag van het drempelonderzoek zorgen voor een gefundeerd schooladvies. Deze schoolgegevens worden overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind naar toe gaat. Groepen instroom-1, 1 en 2 De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een rapport in januari en juni, waarbij de ouders een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. De rapporten worden voorzien van een aantal werkjes en werkbladen. Na het gesprek krijgen de ouders het rapport mee naar huis. Wanneer leerlingen korter dan 3 maanden onderwijs volgen ontvangen zij nog geen volledig rapport maar een verslag met de bevindingen van de leerkracht. Groepen 3 t/m 8 De resultaten van de methodegebonden-toetsen (schriftelijke rapportage) worden twee keer per jaar, in januari en in juni tijdens een 10-minutengesprek, met de ouders besproken. Het rapport is op school al door de groepsleerkracht aan de leerling voorgelegd. Na afloop van het gesprek, kunnen de ouders het rapport mee naar huis nemen. De methode-onafhankelijke toetsen vormen de basis voor een schoolanalyse. Waar moet nog aan gewerkt worden binnen school? Welk kind heeft op welk onderdeel extra ondersteuning nodig? Deze resultaten worden vastgelegd in ons leerling onderwijs en volgsysteem (LOVS). ...
Lees verder

Vertrouwenspersonen

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,...
Lees verder

Verzuim

Ziek melden Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Te laat komen Onbekende afwezigheid wordt telefonisch nagevraagd. Wanneer een kind regelmatig te laat komt, worden de ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar ingelicht. Schoolverzuim Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar zijn we het met elkaar over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijke onderbroken leerlijn moet afleggen; maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is om met de groep door te leren als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende schooltijd moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer een leerling veelvuldig verzuimt zowel geoorloofd als ongeoorloofd, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder
  • Logo nieuw