SchOOLwiki

zoekopdracht

44 resultaten in categorie "schoolgids"

Aanmelding en zorgplicht

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor speciale basisscholen (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) zolang de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders, aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen, een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet.. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Actief burgerschap en sociale integratie

Sinds 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht vraagt. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste hiervan zijn: het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: het pedagogisch klimaat (school, plein en klassenregels); het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders); ons onderwijsaanbod. We doen dus al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken en onze manier van omgaan met elkaar. Wat betekent dat voor het onderwijs? Binnen alle bouwen is er aandacht voor de sociale omgang door middel van de methode Leefstijl. Daarnaast is er een keuze voor de kinderen om deel te nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst onderwijs). In de geschiedenislessen wordt de tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt er over het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis behandeld....
Lees verder

Afdeling Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en gezin

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). De afdeling gezondheidszorg van de GGD-Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 0320-276211. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl Centrum voor jeugd en gezin (CJG) houdt regelmatig spreekuur op onze school. Eén maal per maand op de donderdagochtend is de jeugdverpleegkundige beschikbaar voor een spreekuur op school (van 8.15-9.00 uur)....
Lees verder

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

In het laatste schooljaar krijgen de ouders/verzorgers uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen over de mogelijke schoolkeuzes binnen Lelystad. De betreffende scholen verzorgen ook informatieavonden voor ouders en verzorgers en open dagen voor ouders/verzorgers met hun kinderen. Onze school heeft als richtlijn dat de groepsleerkracht van groep 8 in januari een schooladvies geeft aan de ouders/verzorgers. De leerling mag bij dit gesprek aanwezig zijn. In februari schrijven ouders/verzorgers hun kind(eren) in op de school van hun keuze. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten vanuit het leerling onderwijs volgsysteem, de entreetoets en het eerste rapport van de leerling in groep 8. Bij het schoolverlaten is er tweemaal direct contact tussen de groepsleraar en de mentor (begeleider vanuit VO-school) met betrekking tot de nieuwe school. Eenmaal vóór de zomervakantie en eenmaal in het nieuwe schooljaar zullen de mentor voortgezet onderwijs en de leerkracht van de basisschool contact hebben. Bij verwijzing naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) wordt door de groepsleerkracht een uitgebreid rapport ingevuld, wat met de ouders wordt besproken. De school voor vervolgonderwijs zal daarna een verdere niveautoetsing doen. Leerlingendossiers en overzichtsresultaten uit het leerling onderwijs volgsysteem worden overgedragen aan het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders/verzorgers hebben inzage in het betreffende dossier....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De school beschikt over twee zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en een grote zaal direct naast de school. Voor de lessen heeft de school een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De lessen zijn niet zoals vroeger één vaardigheid aan allen tegelijk aanbieden, maar één zaal vol met uitdagende situaties van toestellen waar de kinderen zelf mee aan het werk gaan. Op deze wijze wordt de vaardigheid speels beoefend. Bij één onderdeel staat de leerkracht te helpen. Dit is vaak een nieuw onderdeel dat de kinderen uitdaagt om het ook eens te proberen. Ook allerlei spelen, zowel individueel als groepssporten, worden in de loop van de jaren aangeboden. Zo krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week bewegingsonderwijs en de groepen 1 en 2 een maal per week les van de vakleerkracht. Na de lessen moeten vanaf groep 3 alle kinderen douchen, dit als belangrijk punt van hygiëne. Onze gymzalen en kleedruimtes zijn schoon. Als een kind voetwratten of eczeem heeft, dan is het verplicht dat uw kind gymschoenen draagt tijdens de gymles en badslippers tijdens het douchen. Regelmatig worden door de Gemeente Lelystad de leidingen van de douches doorgespoeld ter voorkoming van de legionellabacterie....
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Tijdens het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders gemeld en worden door middel van een automatische incasso geïnd. Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar als afsluiting van hun basisschooltijd een vierdaags kamp. De kosten hiervoor worden van tevoren aan de ouders/verzorgers meegedeeld. In de maand mei neemt de school deel aan de avondvierdaagse, onder leiding van leerkrachten en ouders. De groepen 1 t/m 8 lopen 5 km. Aan het eind van het schooljaar is er een sport/spellendag. De groepen 1 en 2 doen sport en spelactiviteiten op en rond het schoolplein, voor de groepen 4 t/m 8 is er een survival, atletiekmiddag/ochtend of een sportochtend in de koploper. Ieder jaar wordt er, bij voldoende belangstelling, meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en/of handbaltoernooi. De leerlingen van groep 7 doen mee aan de “verkeersvaardigheidstest” van Verkeersveiligheid Nederland (V.V.N.). Dit wordt bekroond met een diploma. Groep 8 neemt aan het eind van het schooljaar uitgebreid afscheid van “hun” school door het geven van een musical of toneelavond. Directe familieleden zijn hierbij van harte welkom. ...
Lees verder

Computergebruik

Onze school beschikt over een uitgebreid netwerk. Via dit netwerk hebben alle kinderen, onder begeleiding, toegang tot het Internet. De kinderen hebben, door het gebruik van een wachtwoord, toegang tot de voor hen geschikte programma’s. De aangeboden programma’s zijn bedoeld als extra oefening, zelfcorrigerende uitleg en/of verrijking van hun werk. In de groepen 6 t/m 8 wordt er ook gewerkt met het tekstverwerking programma Word en Internet. In de meeste gevallen kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lessen regelmatig met de computers aan de slag. De leerkracht houdt in de gaten dat ieder kind voldoende gelegenheid heeft om zich te ontwikkelen in computervaardigheden. Ons uiteindelijke doel is dat kinderen ervaring opdoen in het werken met tekstverwerking, Internet en computergebruik in het algemeen. In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met moderne digitale borden. Met de modernste software worden die borden dagelijks gebruikt door zowel het personeel als de kinderen. Deze borden bieden enorm veel mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren door bijvoorbeeld visualisatie e.d.....
Lees verder

De organisatie van het onderwijs

Op onze school werken we volgens het principe van het "IGDI-model", waarbij gewerkt wordt met uitgestelde aandacht. Dit houdt in dat wij de leerlingen proberen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen: "Je kunt meer dan jezelf denkt!". Daarbij maken wij gebruik van de volgende methodes: Schoolorganisatie Onze school is zo veel mogelijk ingedeeld in homogene groepen volgens het jaarklassenprincipe. In de onderbouw (groepen 1/2) treft men klassen die zowel jongste als oudste kleuters bevatten. Hiervoor is gekozen omdat op deze manier de jonge leerlingen, optimaal van en met elkaar kunnen leren. In deze groepen wordt gestreefd naar een redelijk aantal leerlingen per groep. Bij de overige groepen streven we naar kleinere groepen, maar door grote aantallen leerlingen lukt dit niet altijd. Om niets af te hoeven doen aan de kwaliteit van het onderwijs, behoort het samenstellen van combinatiegroepen tot de mogelijkheid. In alle groepen wordt planmatig gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. Met deze groepsplannen en groepsoverzichten als instrument wordt in alle groepen op 3 niveaus gewerkt. Soms is voor een leerling een eigen aanpak noodzakelijk. Vanzelfsprekend wordt dat met ouders/verzorgers besproken....
Lees verder

De resultaten van ons onderwijs

Cijfers over specifieke leerlingenzorg In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal) en rekenen. Na uitvoering hiervan in de groep of met extra “remedial teaching”, wordt vaak nog maar bij een zeer klein deel van de leerlingen grotere problemen geconstateerd (± 3 %). Daarna wordt er veelal een aangepast programma ontworpen waarmee het kind aan de slag kan. Van deze kinderen is er maar een enkele die doorverwezen wordt naar het speciaal onderwijs (SBO, ZMLK, school Langdurig zieke kinderen enz.). Cijfers over eindresultaten in basisvaardigheden Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2015 kan het volgende worden aangegeven: De groepen 1 en 2 scoren op alle vakgebieden boven de norm. De toets scores van de groepen 3 t/m 8 laten een wisselend beeld zien, tussen vakgebieden binnen een leerjaar en soms tussen verschillende leerjaren. Vanaf juni 2014 is een duidelijke stijgende lijn te zien. Vorig schooljaar (2014 t/m 2015) is er gewerkt aan het planmatig verbeteren van de leeropbrengsten van technisch lezen en rekenen in de middenbouw en begrijpend lezen, spelling en rekenen in de bovenbouw. Dit heeft al resultaat gehad dat er een duidelijke verbetering te zien is in alle groepsgemiddelden: Voor het vak spelling scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak technisch lezen scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm. Voor het vak rekenen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 5. Voor het vak woordenschat scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 3. Voor het vak begrijpend lezen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 4 en 5. Onze school doet mee met de centrale eindtoets in groep 8. In het schooljaar 2013-2014 was de score 533. In het schooljaar 2014-2015 was de score 538,9. Alle kinderen van groep 8 deden gedurende deze jaren mee aan de centrale eindtoets. De opbrengsten van dit schooljaar liggen 4,1 punten boven het landelijk gemiddelde. De opbrengsten van het schooljaar 2012 t/m 2014 lagen 1,8 onder het landelijk gemiddelde. Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat we met name op de onderdelen: werkwoorden, getal bewerkingen, begrijpend- en studerend lezen, schema’s en grafieken een achterstand hebben opgelopen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen om op deze onderdelen extra te investeren met afhankelijke en onafhankelijke methodieken. Ook is er gelijk dit schooljaar gestart met cito training in de klas en in kleine groepjes buiten de klas. De Sluis heeft de toets-omstandigheden aangepast. Tijdens de centrale eindtoets zijn de kinderen op tempo verdeeld over twee lokalen. Ook de ruimtes om deze toets lokalen heen zijn voorzien van stiltebordjes. Kortom de interventies op methodieken, klassenmanagement en toets-voorwaarden zijn zodanig geïntensiveerd dat dit enorme resultaten heeft opgeleverd. Waar zijn onze schoolverlaters van schooljaar 2013 en 2014 naar toe gegaan? Schoolverlaters 2014 % 2015 % Aantal 43 100 22 100 Praktijk Onderwijs 1 2 1 4 LWOO 0 0 2 9 VMBO BBL 3 7 0 0 VMBO BBL/KBL 11 26 2 9 VMBO TL 8 18 8 36 TL/HAVO 0 0 0 0 HAVO 15 35 1 4 HAVO/VWO - - 3 15 VWO 5 12 5 23   Uitleg afkortingen: LWOO             = Leerweg Ondersteunend Onderwijs VMBO             = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs BBL                 = Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL                 = Kader Beroepsgerichte Leerweg TL                   = Theoretische Leerweg HAVO             = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO              = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs...
Lees verder

Handelings- en opbrengstgericht werken

Schematische weergave van de halfjaarlijkse cyclus handelingsgericht werken en bijbehorende documenten 1e periode augustus-februari en 2e periode februari-juli ...
Lees verder

Het onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleiders en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. In overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt dat Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het? U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. Dat wordt gedaan met het “aanmeldingsformulier Onderwijsloket” waarin de hulpvraag wordt beschreven. U kunt zelf ook contact opnemen met het onderwijsloket. Het Onderwijsloket leest de hulpvraag van school of ouders. Het kan zijn dat het onderwijsloket u of de school uitnodigt voor een gesprek. Als blijkt dat de noodzakelijke en juiste ondersteuning voor uw kind niet op onze school kan worden aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op een school voor speciaal onderwijs, wordt daarvoor een aanvraag ingediend. Het Onderwijsloket en school zorgt ervoor dat de aanmelding correct verloopt. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding zelf tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is 8 weken. Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag voor de beste aanpak voor uw kind. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! U kunt het onderwijsloket telefonisch bereiken via 0320-214215....
Lees verder

Hoofdluis

In verband met de hygiëne vinden er regelmatig controles plaats op hoofdluis. De controle wordt uitgevoerd door ouders die door de GGD geïnstrueerd zijn. Dankzij deze regelmatige controles komt hoofdluis op onze school nog maar incidenteel voor. Daarnaast zijn in de school preventief luizencapes ingevoerd....
Lees verder

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij communiceren met ouder(s)/verzorger(s) middels email via het programma Digiduif. Alle informatie wordt met Digiduif verzonden. Het is van belang dat u uw account activeert. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ouders. Zonder Digiduif account mist u belangrijke schoolinformatie. Ouders zijn altijd welkom op school. Ook het bekijken van lessen behoort, indien in het belang van het kind, tot de mogelijkheden. Hiervoor moet u wel eerst een afspraak met de directie maken. Gesprekken met de leerkracht zijn alleen mogelijk na schooltijd, zodat de lessen altijd op tijd kunnen beginnen. Graag eerst even een afspraak maken. MR-vergaderingen zijn openbaar, iedereen is hierbij welkom. Alleen bij de bespreking van persoonsvertrouwelijke informatie is de vergadering besloten. De schoolgids wordt ieder jaar bijgesteld. De Sluiskids wordt gemaakt voor en door de leerlingen met allerlei leuke weetjes en artikelen. De Sluispost. Hierin wordt tussentijdse informatie maandelijks verstrekt. Ouders/verzorgers kunnen voor de Sluispost stukjes inzenden, dit kan via de directie. Op de website van de school (basisschooldesluis.nl) vindt u interessante informatie over de school. De MR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond waarbij u informatie krijgt over de werkzaamheden van de MR in het afgelopen en komend jaar en waarin de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Deze avond wordt gecombineerd met de informatieavond waarin interessante onderwerpen over onderwijs en verzorging aan bod komen. De school organiseert in het begin van het schooljaar een informatieavond in de verschillende groepen. Er wordt tijdens deze avond uitleg gegeven over het lesprogramma, de lesmethoden, de afspraken in de groep van dat schooljaar en natuurlijk kunt u kennismaken met de leerkracht en de andere ouders van de leerlingen van deze groep. ...
Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling op schoolniveau Soms vinden op school helaas gebeurtenissen plaats waar uw kind, u als ouder of u als leerkracht problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de klager (ouders of medewerkers) én van de aangeklaagde (de school). Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen van onze school (Thirza Veltkamp en Sandra Rossenberg). Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid een vertrouwenspersoon van de GGD in te schakelen. Probleem voorleggen aan het bestuur Mocht de klachtbehandeling op schoolniveau niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van Stichting SchOOL. Dit bij voorkeur schriftelijk. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, per post of e-mail een bevestiging van de binnengekomen klacht. De bestuurder beslist binnen vijf werkdagen of u de mogelijkheid wordt geboden vertrouwelijk met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te spreken, waarna deze u en bestuur zal adviseren. Wanneer het bovenstaande niet tot een oplossing leidt of wanneer u of het bestuur deze mogelijkheid niet willen gebruiken, zult u worden uitgenodigd voor een hoorzitting met één van de bestuurders die voor zover mogelijk niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Van het horen kan worden afgezien, wanneer de klacht kennelijk ongegrond is of u van die mogelijkheid geen gebruik wil maken. Het bestuur handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verdaagd, waarvan u dan bericht ontvangt. Adres en verdere informatie Voor verdere informatie of een nadere toelichting kunt u bellen met de heer W. Klein: 0320 -767700. Het adres voor het schriftelijk voorleggen van uw probleem is: Bestuur Stichting SchOOL T.a.v. de heer W. Klein Postbus 2451 8203 AL Lelystad E-mail: klachten@stichtingschool.nl Het bestuur stelt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Wanneer u niet tevreden bent over de klachtafhandeling, staat u niet machteloos. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website (van Stichting SchOOL). Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij onderstaande onafhankelijke klachtencommissie. De Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; Telefoon: 030 - 280 95 90. U kunt op ieder moment een klacht indienen. Daarbij zal de klachtencommissie bij haar uitspraak mee laten wegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing....
Lees verder

Klassenouders

Klassenouders Op onze school heeft elke groep een “klassenouder”. Samen met het team zorgen zij voor de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. Ouderactiviteiten Ouders kunnen zich inzetten als “hulpouder” bij de volgende activiteiten: Lees- en rekenvaardigheidsoefeningen; Bibliotheekwerkzaamheden, beheer en uitlenen; ICT; onderhoud van het documentatiecentrum; expressie; Sinterklaasfeest en kerstviering; schoolreisjes; spellendag; survival/atletiekdag; avondvierdaagse; begeleiding bij excursies; schoonmaak materiaal groepen 1/2; en nog veel meer. Zoals u ziet is onze school, mede dankzij al deze ouderhulp, een zeer actieve school op velerlei gebied. Als ouders worden ingezet bij onderwijsactiviteiten blijft de eindverantwoording bij de leerkracht. De medezeggenschapsraad is betrokken bij het schoolbeleid en heeft het recht op informatie, advies en instemming....
Lees verder

Leerdoelen basisonderwijs

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Vanaf doorgaans groep 2 kunnen kinderen met het leesproces bezig zijn. Zodra een kind er aan toe is, geeft de leerkracht aan dat hij/zij met lezen van start kan. Wil het kind er mee stoppen dan kan dat ook. Pas vanaf groep 3 moet er wel voortgang blijven en worden de kinderen met vaste regelmaat op hun voortgang getoetst. Zodra een kind vaardig genoeg is (letter, woord en zinsbouwkennis) gaat hij/zij met leeslijsten (AVI) aan de slag. Na AVI-Plus is het kind technisch vaardig genoeg en stapt het over op volledig bibliotheeklezen. Deze kinderen worden regelmatig op hun blijvende vaardigheid getoetst met een tempotoets. Het schrijfproces begint bij de groepen 1 en 2 met motoriekoefeningen. Zo worden teken- en schrijfpatronen uitgebouwd tot het naschrijven van letters. Tijdens het leesproces zien we ook nog een koppeling naar het schrijven toe. Tot en met groep 8 blijft die extra aandacht aanwezig voor methodisch schrijven. Vanaf midden groep 7 wordt ook het losse schrift (blokletters) aangeboden. Vanaf dat moment mag dit schrift ook gebruikt worden door de leerlingen. De taal en rekenlessen zijn opgebouwd volgens het principe van een korte instructie met het vormen van inzicht in de aangeboden leerproblemen, waarna de leerlingen zelfstandig met de oefenstof aan de slag gaan. Deze oefenstof is duidelijk opgebouwd uit eenvoudige lesjes/opgaven om te oefenen en vervolgens naar keuze uit te bouwen naar meerkeuze stof c.q. verrijking. Elke groep heeft meerdere computers beschikbaar als extra oefenmoment, oplossend of verrijking van de aangeboden leerstof. Tot en met groep 3 wordt wereldoriëntatie aangeboden in gespreksthema’s met praatplaten. In groep 3 wordt gewerkt met “Veilig de wereld in” en groep 1/2 met “wijsneus”. Vanaf groep 4 vindt er een duidelijke splitsing plaats tussen aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Dit heeft een opbouw vanaf de eigen omgeving naar het wereldbeeld in groep 8. Deze opbouw geldt voor alle bovengenoemde vakken. Ook hier ziet men een opbouw naar meer en meer zelfstandig ontdekken en verwerken door middel van proeven, onderzoek in het documentatiecentrum of aangeboden materiaal en het uiteindelijk presenteren van een eigen werkstuk. Onder expressieactiviteiten verstaan we de vakken muziek, tekenen en handenarbeid. Dans en toneel kunnen hier ook een onderdeel van zijn. Bij de groepen 1 en 2 is expressie vooral een eerste verkenning van kleur en vorm en het aanleren van knippen, plakken, scheuren en het gebruiken van potlood en verfkwast daarnaast is er aandacht voor het inlevingsvermogen van de kinderen. In de daaropvolgende groepen worden deze technieken uitgebreid en wordt steeds meer de fantasie geprikkeld en hiervan uiting aan gegeven. Dit doen we door te kleien, breien, borduren, weven, timmeren, solderen, verven, etc. Vaak werkt hierbij een tweetal jaargroepen samen zodat kinderen van verschillende leeftijden elkaar assisteren en stimuleren. Daarbij werken ze in kleinere groepjes onder leiding van een leerkracht of hulpouder aan de diverse technieken. Bij muziek wordt gewerkt volgens een methode waarbij ook aandacht besteed wordt aan de techniek en indeling van muziekstukken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een aantal ritme en melodische instrumenten. De school neemt ook deel aan projecten van het lokale Centrum Kunstzinnige Vorming (CKV) op het gebied van muziek en beeldende vorming. Vaak resulteert dit in een bezoek aan het CKV “De Kubus” voor een tentoonstelling of theaterbezoek. Op afspraak vindt een Sluistheatervoorstelling plaats. In het schooljaar 2014-2015 is er door de cultuur coördinator een beleidsplan cultuur opgesteld voor de schooljaren 2015-2019. Dit plan in dit tijdspad worden uitgevoerd en zal leiden tot culturele activiteiten geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Wat we doen voor leerlingen met specifieke behoeften Bij alle onderdelen van de vakgebieden wordt regelmatig getoetst op een eventuele afwijking van de norm of behoefte aan verbreding van de aangeboden stof. Indien nodig, wordt na toetsing in overleg met de ouders en de leerling het leerprogramma aangepast aan de individuele behoefte (Zie hoofdstuk “De Zorg voor de kinderen”). Ook het jonge kind heeft onze extra aandacht....
Lees verder

Logopedie op school

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie zoals taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met spraak en/of taalproblemen problemen gebeurt door middel van de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag door de logopedist op school gescreend. De ouders en leerkracht krijgen vooraf bericht over deze screening. Ook over de uitslag worden zij geïnformeerd. Als ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen zij de logopedist raadplegen. Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden: Controle op korte of langere termijn. Adviezen voor ouders en leerkrachten. Eventueel kortdurende begeleiding door de logopedist op school. Verwijzing naar een logopedist in de vrije vestiging. Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl....
Lees verder

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van de school is samengesteld uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding). De directeur en/of de adjunct-directeur zijn altijd een deel van de vergadering aanwezig. De MR bepaalt mee in de ontwikkelingen van de school; De MR heeft inspraak bij aanstelling van leerkrachten, bij aanschaf van nieuwe leermethoden en bij verandering van werkwijzen binnen de school; De oudergeleding van de MR wordt gekozen door alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school voor de duur van 3 jaar. Daarna kunnen ze worden herkozen. De MR is lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). ...
Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van de mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40% van deze kinderen zelf tevens slachtoffer, omdat zij ook mishandeld worden of omdat zij tussenbeide springen. Daarnaast zijn naar schatting 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van andere vormen van kindermishandeling. Nog geen 20.000 kinderen worden hiervan gemeld bij “Veilig Thuis” het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Van de adviesvragen en meldingen die jaarlijks bij de AMK’s binnenkomen, komt nog maar 7% uit het onderwijs! De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroeg stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld onzekerheid teweegbrengt. Daarom is er een stappenplan (zie bijlage 7) dat structuur en handvatten biedt hoe te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening....
Lees verder

Nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) op onze school willen plaatsen worden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in de school. Daarna volgt een informatiegesprek (eventueel) gevolgd door een inschrijving. Vierjarige nieuwkomers worden ongeveer zes weken van tevoren uitgenodigd om enkele dagdelen deel te nemen in de groep. Vanaf hun vierde verjaardag zijn ze de hele dag welkom, onder de voorwaarde dat hij/zij zindelijk is. Als uw kind in de zomervakantie jarig is, start het met ingang van het nieuwe schooljaar en vervallen de oefendagen. Voor deze regeling is gekozen in verband met de wisseling van leerkrachten bij aanvang van een nieuw schooljaar....
Lees verder

Onderwijs vierjarigen

Alle kinderen kunnen zodra ze vier jaar zijn geworden naar school. Hoewel een kind pas bij een leeftijd van vijf jaar leerplichtig is, is het goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes tijd door te brengen op school. Zo maken zij spelenderwijs kennis met het aangeboden onderwijs. Voordat dit gebeurt kunnen zij op afspraak ochtenden kennismaken met klasgenoten en leerkrachten. De leerlingen moeten wel zindelijk zijn. Wordt een kind aangemeld en ingeschreven op de school, dan wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is op school alsof hij/zij leerplichtig is. Soms is een volledige schoolweek te lang voor de jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet de mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders/verzorgers mogen, in overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. In de gevallen waarbij dit niet voldoende blijkt te zijn, kan daar nog een vrijstelling van vijf uur bovenop komen. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de jonge leerling te voorkomen. Zodra een kind vijf jaar is geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Vijfjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen....
Lees verder

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, heeft het bestuur een contract met de GGD Flevoland - Bureau VKM (Voorkoming Kinder Mishandeling) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen”. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan seksuele intimidatie; pesten; discriminatie; agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc. De stappen die onze school onderneemt Op school zijn twee contactpersonen “ongewenste omgangsvormen” benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen, te weten juf Thirza Veltkamp en juf Sandra Rossenberg. De contactpersonen zorgen voor de eerste opvang van de leerling en de ouders. De directeur wordt door de contactpersonen geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur. Een contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met Bureau- VKM. Wat u van de externe vertrouwenspersoon mag verwachten De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling; Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie; Indien gewenst het adviseren van hulpverlening of noodzakelijk; Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of niet aangifte doen bij de politie; Ondersteuning bieden als de ouders en/of leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie; Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen. Wat de ouder/verzorger/leerling zelf kan doen Het beste is dat de leerling of de ouders/verzorgers direct naar de contactpersonen van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, Tel: 0320-276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden. Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het “Advies en Meldpunt Vertrouwenszaken (AMV)”. Tel: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op website: www.ppsi.nl....
Lees verder

Opvang anderstalige kinderen (NT2)

Hieronder verstaan we alle kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken. In het geval dat een kind van zes jaar of ouder korter dan een jaar in Nederland is, worden de ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de “Taalklas” op obs de Vuurtoren. Als het kind na één jaar goed Nederlands spreekt, komt het terug naar onze basisschool. Kinderen jonger dan zes jaar, die korter dan een jaar in Nederland zijn of die onvoldoende Nederlands spreken worden op de Sluis geplaatst en krijgen twee keer per week intensieve taalbegeleiding van een ambulant begeleider. De leerkracht krijgt doelgerichte informatie en lesplannen om de begeleiding in de groep optimaal te laten functioneren. De school zelf heeft veel lesmateriaal dat bij deze extra hulp ingezet kan worden. Ook zijn er speciale computerprogramma’s die de kinderen hierbij helpen. Na het eerste jaar wordt deze begeleiding door het bureau omgezet van directe begeleiding in indirecte begeleiding van de leerkracht. Het kind krijgt ook huiswerkopdrachten....
Lees verder

Ouderbijdrage

Net als alle andere scholen in Nederland, krijgt onze school geen geld van het ministerie voor extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag of de kerstviering. De vrijwillige ouderbijdrage die ieder schooljaar wordt gevraagd, wordt onder andere gebruikt om een aantal van deze activiteiten te bekostigen. De MR heeft, na bespreking met de directie, besloten de kosten voor het schoolreisje/kamp, vrijwillige ouderbijdrage en sinterklaascadeau met ingang van het schooljaar 2015-2016  per automatische incasso te gaan incasseren. (Hierbij laten we de inschrijving voor de avondvierdaagse buiten beschouwing, omdat niet alle kinderen hieraan willen deelnemen.) Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 8 als volgt opgebouwd: Kamp:                                    €          70,00 Activiteitenbijdrage:          €          20,00 Sintcadeautje:                     €          5,00 Totaal                                   € 95,00   Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren, 1e week oktober, 1e week januari en 1e week april,  is voor de kinderen van groep 1 t/m 7 als volgt opgebouwd: Schoolreis:                           €          30,00 Activiteitenbijdrage:          €          20,00 Sintcadeautje:                     €          5,00 Totaal                                   € 55,00 Sintcadeautje Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep 6 t/m 8 voor een cadeaubon bij iedere surprise. Voor de bovenbouw is dit zo georganiseerd om te grote verschillen in surprise-cadeautjes te voorkomen. Sponsoring Onze school staat open voor een geringe vorm van sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het Ministerie daarvoor heeft opgesteld. Het mag duidelijk op generlei wijze van invloed zijn op ons onderwijsbeleid. Schoolverzekering voor leerlingen Een kwartier voor aanvang van de school, tot en met een kwartier na schooltijd en bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd (als uw eigen ziektekostenverzekering de kosten niet dekt). Deze verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage. Voor ouders die geen € 20,00 kunnen betalen? Minder is ook van harte welkom! En wilt u het bedrag in een aantal termijnen betalen? Geen probleem! Stuurt u dan een e-mail naar pmor.desluis@stichtingschool.nl Uw bijdrage kunt u op 3 manieren betalen: Per automatische incasso Wilt u geen omkijken meer hebben naar de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren) en er zeker van zijn dat uw jaarlijkse bijdrage aan de schoolfeestelijkheden goed zal aankomen? Vraag via pmor.desluis@stichtingschool.nl een machtigingsformulier aan. Vul deze in en deponeer hem in de blauwe brievenbus tegenover het Directiekantoor. Per bank-giro overschrijving Als u de betaling zelf wilt doen, dan kunt u dat doen naar: IBANnummer: NL65 INGB 0005 6723 80 T.n.v: Ouderraad kleuter/basis onderwijs De Sluis, te Lelystad OB 2015/2016: Opmerking: Vermeld a.u.b. de naam & groep van uw kind(eren) Contant Dat kan bij de directie. Stop in dat geval het bedrag in een envelop, voorzien van de gegevens van uw kind(eren) en als u dat wilt uw emailadres, zodat de penningmeester u een kwitantie kan sturen. Namens de kinderen, bij voorbaat dank voor uw bijdrage....
Lees verder

Overblijf

Op onze school wordt de overblijf (ook wel TussenSchoolse Opvang genoemd) door Stichting De Tussentijd (onderdeel van de SKL) verzorgd. De overblijf is vanzelfsprekend alleen bedoeld voor onze leerlingen zodat ze gezellig samen tussen de middag met klasgenoten kunnen eten en spelen. Alle nodige informatie (inschrijfformulieren, tarieven, gegevens Centraal Bureau, etc…) treft u op de website van Stichting de Tussentijd. Uw kind staat ingeschreven en kan één keer niet komen? Laat het schriftelijk weten middels een briefje in de gele boterham (tegenover de Bibliotheek) of neem contact op met de coördinator van onze locatie: Neeltje Foree (zie gegevens hieronder). Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Neeltje Foree. Zij is te bereiken via: Tel: 06-81893566 (bereikbaar op ma, di, do, vr. tussen 8:30 & 9:30) of Email: tsodesluis@gmail.com...
Lees verder

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 vervalt de rugzak-financiering en is de Wet op het Passend onderwijs van kracht, waarmee scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden; op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Voor informatie over de Wet op het Passend onderwijs verwijzen wij u naar www.passendonderwijs.nl...
Lees verder

Protocol regels en afspraken bij gym

De kinderen gaan tegelijk met de leerkracht naar de gymzaal De kinderen wachten als ze omgekleed zijn op de bank in de kleedkamers. Ze wachten tot de volgende groep klaar is. De kleren liggen bij elkaar en netjes op de bank. Spreek ook af welke groep aan welke kant de kleedkamer heeft. In de kleedkamer is er altijd toezicht. Spreek met de leerkracht van de vorige groep en de leerkracht van de volgende groep af wie welke kleedkamer in de gaten houdt. Bij binnenkomst gaan de kinderen op de cirkel zitten in de gymzaal. Zij zitten niet aan de toestellen of komen in het materialenhok. Tijdens gym mogen kinderen niet teruggestuurd worden naar de klas voor straf. De kinderen worden (even) op de bank gezet. In bijzondere gevallen belt de vakdocent naar school voor hulp. Achteraf wordt er geëvalueerd met het betreffende kind en de leerkracht door de vakdocent. Als kinderen hun gymspullen vergeten zijn, kunnen ze misschien iets lenen. Wil een leerling dit niet, dan is er voor hem/haar geen gym. Hij/zij zit in een andere klas aan speciaal werk te werken. Wordt regelmatig de gymkleren vergeten, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. Na de gym gaan alle groepen douchen, ook groep 8. Mocht dit op bezwaren stuiten dan verwachten wij minimaal dat de leerling zijn handen, voeten en gezicht wast. De kinderen moeten een handdoek meenemen anders wordt er één van een klasgenoot geleend. Wij willen niet dat de leerlingen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan. De kinderen die klaar zijn, blijven in de gang wachten en gaan tegelijk met de leerkracht naar de klas. Kinderen die om medische redenen niet mee gymmen, werken in een andere groep....
Lees verder

Rol/rechten van ouders/verzorgers op school

Het opvoeden is een zaak van zowel de ouders/verzorgers als de school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Eventuele problemen moeten goed door ouders en leerkracht afgestemd worden. Op deze wijze kan het juiste effect bereikt worden. Mocht u iets merken aan uw kind, negatief, maar ook positief, dat u wilt bespreken met de leerkracht, dan wordt er verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht. Deze afspraak geldt natuurlijk ook andersom....
Lees verder

Scholing, ziektevervanging, onderwijsassistenten en stagiaires

Vervanging bij ziekte, verlof, studie of overige redenen Hierbij zijn we afhankelijk van beschikbare invalkrachten. Bij geen beschikbaarheid van vervanging wordt eerst geprobeerd de situatie binnen schoolverband op te lossen, zonder overmatige belasting van de overige leerkrachten en kinderen. Ook is het mogelijk dat een onderwijsassistent voor een korte periode voor de groep ingezet wordt. Bij overmacht zal medewerking gevraagd worden van de ouders om hun kinderen thuis op te vangen. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd zonder dat de ouders hiervan op de hoogte gesteld zijn. Voor opvang bij overmacht wordt gezorgd door school.   De inzet van onderwijsassistenten In onze school hebben we de beschikking over een onderwijsassistent(en). Deze kunnen eventueel ook voor een groep ingezet worden. Bij extra uitbreiding van leerkrachten zal het zwaartepunt eerst bij de onderbouw liggen. De begeleiding en inzet van stagiaires Onze school kan gebruik maken van stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) en andere onderwijsinstellingen uit de omgeving. Van alle leerjaren in alle groepen zou u stagiaires tegen kunnen komen in school. Ons streven is dat wij onze toekomstige collega’s en andere stagiaires de gelegenheid willen bieden ervaring op te doen in het dagelijkse werk in onze school. De eindverantwoording van de werkzaamheden van de stagiaires blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Echter gezien de ontwikkelagenda van dit schooljaar heeft het begeleiden van stagiaires dit jaar geen prioriteit. Scholing van leraren/studiedagen Regelmatig volgen de leerkrachten, individueel of in teamverband, cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Hierbij kan individuele vervanging plaatsvinden (door inzet van collega’s). Bij scholing in teamverband wordt er gebruik gemaakt van een studiedag. De studiedagen worden ook gebruikt voor teambesprekingen over alles wat de school aangaat. Deze dagen worden “onder voorbehoud” tijdig aan de ouders/verzorgers doorgegeven....
Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Samengevat zijn we als school bezig om de basisondersteuning en extra ondersteuning stevig neer te zetten. Met de 1-zorgroute en FOCUS aanpak zien we goede resultaten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Een nieuw onderwerp is het werken met het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden en/of gedragsaanpak vanaf groep 6.  We zullen aandacht besteden aan vroeg signaleren en het effectief ondersteunen van leerlingen zowel aan de boven- als onderkant. Nieuw is het werken met een digitaal leerlingendossier. Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument en zal met regelmaat worden bijgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan het verkrijgen van het vignet “gezonde school”. Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan bewegen door onder andere twee keer in de week les door de vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 en een maal voor de groepen 1 en 2, ons dagelijks buitenschools aanbod bewegen, het werken met de leefstijlmethode “Ik lekker fit!” en  een gezond 10 uurtje. Onder een gezond 10 uurtje verstaan wij: fruit, groenten, bruine boterham met gezond beleg of een rijstwafel. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school De school werkt aan een aantal verbeterpunten. Deze zijn SMART (Specifiek, Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) verantwoord. In het  jaarplan voor 2015-2016 zijn de belangrijkste doelen: Het plannen en implementeren van leerling-zorg, met name de vroeg-signalering aan de hand van het uitvoeren van het beleidsstuk onderwijs en ondersteuning. Het realiseren van een eenduidig onderwijsaanbod door middel van het borgen van bouw doorbroken leerlijnen middels het opstellen van kwaliteitskaarten. Het plannen en uitvoeren van de bewustwordingsdag ouderbetrokkenheid, samen met het team en een focusgroep vanuit ouders, om vanuit opgedane inspiratie en ideeën verder te werken, aan het versterken van ouderbetrokkenheid. Klassenbezoeken gericht op effectieve instructie. In alle groepen worden door de directie en intern begeleider meerdere klassenbezoeken afgelegd om de instructievaardigheden te borgen. School in verbinding. Het educatieve- en sportaanbod vormgegeven in de “brede school” activiteiten. Ons aanbod is breder dan alleen in schooltijd. Door school in verbinding vergroten we het educatieve aanbod ook na schooltijd door samenwerking met onze partners. Borgen van de wijze van communiceren aan de hand van de werkregels. Deze wijze van communiceren verbreden naar leerlingen en ouder(s), verzorger(s). Waarmee het professionele klimaat op school en een eenduidige aanpak naar leerlingen en communicatie in het team, naar leerlingen en ouders geborgd. Versterken van de aansluiting Voor- en Vroegschool op basis van handelingsplanning. In onze school werken we samen met de peuterspeelzaal. Dit jaar zullen we extra aandacht besteden aan de doorlopende lijn van peuterspeelzaal naar groep 1 / 2. We doen dit op praktische wijze en op basis van handelingsplanning rond een aantal (toekomstige) leerlingen. Borgen van de “Focus” aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met didactische groepsoverzichten en groepsplannen voor de vakken: rekenen, spelling, technisch lezen (middenbouw) en begrijpend lezen (bovenbouw). Het kiezen en implementeren van een nieuwe methode sociaal- emotionele redzaamheid. ...
Lees verder

Schooltijden

  Schooldag Onderbouw Groepen 1,t/m 4 Bovenbouw Groepen 5 t/m 8 Maandag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Dinsdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag VRIJ VRIJ Donderdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur Vrijdag Ochtend 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur Middag 13.15 – 15.15 uur 13.15 – 15.15 uur   In de onderbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. In de bovenbouw krijgen de leerlingen dit schooljaar (2015-2016) ……… uur per jaar les. Gedurende 8 schooljaren dienen de leerlingen uiteindelijk 7520 lesuren te hebben gemaakt. In een overzicht op school wordt per jaar bijgehouden hoeveel lesuren worden gemaakt. Dit overzicht is op afspraak in te zien. Een dag bestaat maximaal uit 5,5 uur lesgebonden tijd. Voor de verdeling over de verschillende vakken verwijzen we naar het rooster dat in de klas aanwezig is. Regels voor aanvang en einde schooltijd Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. De kinderen nemen buiten afscheid van hun ouders en gaan naar hun lokaal. Om 8.30 luidt de bel als teken dat de lessen beginnen. ’s Middags gaat de bel om 13.15 uur....
Lees verder

Schoolvakanties en studiedagen

  Van t/m Start 17-08-15   Herfstvakantie 19-10-15 23-10-15 Kerstvakantie 21-12-15 01-01-16 Voorjaarsvakantie 29-02-16 04-03-16 Goede vrijdag/Pasen 25-03-16 28-03-16 Meivakantie/Hemelvaart 25-04-16 06-05-16 Pinksteren 16-05-16 16-05-16 Zomervakantie 18-07-16 28-08-16   Studiedagen 2015-2016* (Leerlingen van vermelde groepen zijn vrij) Studiedagen 2015 Studiedagen 2016 alle groepen 17 en 18 september 19 februari 07 oktober 27 juni alle groepen 20 november   *Dit overzicht is onder voorbehoud....
Lees verder

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK) praten met de ouders onderzoek jeugdarts huisbezoek inschakelen schoolbegeleider bespreken van de resultaten    BESLISSEN          Fase 4: beslissing hulp op gang brengen melden bij ‘veilig thuis’ of uitsluitend in crisissituaties melden bij de politie of de Raad voor de Kinderbescherming    EVALUATIE         Fase 5: evalueren de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij      NAZORG           Fase 6: nazorg blijf het kind volgen eventueel overleggroep bijeenroepen   N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met ‘veilig thuis’, voor consultatie of melding. ...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de school niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen of omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve  verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

Vakantie en verlof

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet toegestaan. In de eerste maand na de zomervakantie mogen wij volgens de wet geen extra verlof toekennen; Eerder vrij vragen om de file voor te zijn kan niet gehonoreerd worden. Regels voor (extra) verlof Verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, kan bij de directie aangevraagd worden. Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, die door werkzaamheden van de ouders/verzorgers niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen, kan hiervoor een verzoek worden gedaan bij de directie. Een werkgeversverklaring moet overlegd kunnen worden. ...
Lees verder

Veiligheidsbeleid

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is: “ samen lerend op weg naar zelfstandig verder”. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met probleemgedrag, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en registratie, schorsing en verwijdering en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders....
Lees verder

Verhuizing

Als een kind verhuist, zijn de ouders/verzorgers verplicht het adres van de nieuwe school bij ons te melden. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht aan die school een bewijs van uitschrijving toe te zenden. De nieuwe school krijgt dan van ons een verhuisformulier met de gegevens van uw kind uit ons “leerling onderwijs volgsysteem” en eventueel een kopie van de laatste rapporten....
Lees verder

Verslaglegging van resultaten

Het werk van de kinderen wordt altijd zo spoedig mogelijk nagekeken, omdat een waardering voor het werk altijd weer een nieuwe impuls geeft. Niet al het werk wordt geadministreerd. Bij de groepen 1 en 2 gaat het veel vaker om observaties van het handelen van het kind die geregistreerd worden, dan het vastleggen van het daadwerkelijke resultaat. Bij hen gaan de werkjes dan ook vaak mee naar huis. In de andere groepen gebeurt de registratie steekproefsgewijs en door methode-gebonden toetsen. Deze registratie doen de leerkrachten in de klassenmap. Twee keer per jaar wordt er ook een onafhankelijke toetsing/observatie gedaan. De resultaten hiervan worden centraal geregistreerd in het leerling onderwijs volgsysteem van de school (LOVS). In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen met als doel mogelijke hiaten op te sporen en een voorspellend schooladvies te kunnen geven. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in combinatie met de gegevens uit het leerling onderwijs volgsysteem. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Dit is een toets waar een gericht advies voor het voortgezet onderwijs uitkomt. Dit advies samen met de gegevens uit ons leerling onderwijs volgsysteem en de uitslag van het drempelonderzoek zorgen voor een gefundeerd schooladvies. Deze schoolgegevens worden overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind naar toe gaat. Groepen instroom-1, 1 en 2 De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een rapport in januari en juni, waarbij de ouders een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. De rapporten worden voorzien van een aantal werkjes en werkbladen. Na het gesprek krijgen de ouders het rapport mee naar huis. Wanneer leerlingen korter dan 3 maanden onderwijs volgen ontvangen zij nog geen volledig rapport maar een verslag met de bevindingen van de leerkracht. Groepen 3 t/m 8 De resultaten van de methodegebonden-toetsen (schriftelijke rapportage) worden twee keer per jaar, in januari en in juni tijdens een 10-minutengesprek, met de ouders besproken. Het rapport is op school al door de groepsleerkracht aan de leerling voorgelegd. Na afloop van het gesprek, kunnen de ouders het rapport mee naar huis nemen. De methode-onafhankelijke toetsen vormen de basis voor een schoolanalyse. Waar moet nog aan gewerkt worden binnen school? Welk kind heeft op welk onderdeel extra ondersteuning nodig? Deze resultaten worden vastgelegd in ons leerling onderwijs en volgsysteem (LOVS). ...
Lees verder

Vertrouwenspersonen

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,...
Lees verder

Verzuim

Ziek melden Als uw kind onverwacht de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór 8.30 uur op de hoogte te stellen (0320-260919). Dit is om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Te laat komen Onbekende afwezigheid wordt telefonisch nagevraagd. Wanneer een kind regelmatig te laat komt, worden de ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar ingelicht. Schoolverzuim Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daar zijn we het met elkaar over eens. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijke onderbroken leerlijn moet afleggen; maar ook in het belang van de school. Iedereen weet hoe moeilijk het is om met de groep door te leren als tijdens een griepepidemie bijvoorbeeld een deel van de groep thuis is. Allerlei activiteiten, of het nu een test, een toets of een nieuw reken of taalprobleem is, moeten worden uitgesteld. Verzuim om andere redenen gedurende schooltijd moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Wanneer een leerling veelvuldig verzuimt zowel geoorloofd als ongeoorloofd, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar....
Lees verder

Waar onze school voor staat

“De Sluis” wil een gemeenschap zijn waar kinderen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen en geeft het kind de kans om in een tijd van veel veranderingen enig houvast te vinden in het omgaan met elkaar. Dit is voor kinderen heel belangrijk. Leven en werken in een gemeenschap vraagt om rekening te houden met elkaar en alles wat daarmee samenhangt. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Ons voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt. Op onze school willen we de kinderen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent  dat: Leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. Wij stimuleren de kinderen tot zelfstandig denken en handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om te doceren, maar ook om te stimuleren. Door uitgestelde aandacht proberen wij de leerlingen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen. Dit doen wij volgens het "IGDI-model" (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie). Hierdoor laten we de kinderen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen. Tijdens studiedagen van het schooljaar 2008-2009 is de visie/missie voor onze school geformuleerd. Deze visie/missie onderschrijven wij nog steeds, en wordt samengevat in de kernzin: “Samen lerend op weg naar zelfstandig verder” Wij leren de kinderen op een juiste manier om te gaan met pestgedrag of andere emotionele gebeurtenissen. Inbreuk hierop wordt altijd bespreekbaar gemaakt in de betreffende groep of –indien nodig- in alle groepen. Hiervoor hanteren wij de methode “Leefstijl”, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Bovendien hanteren wij een gedrags- en anti-pest-protocol voor ouders en leerlingen. In het schooljaar 2015-2016 gaat het team op zoek naar een nieuwe methode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Vanaf dit schooljaar is het anti-pest- en gedragsprotocol van kracht. Ouders van alle toekomstige leerlingen wordt gevraagd dit protocol te ondertekenen bij aanmelding van hun kind. Leerdoelen Wanneer een kind vanuit onze school doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, streven wij ernaar dat hij/zij voldoende zelfstandigheid, kennis en eigenwaarde heeft meegekregen om vervolgens zich zonder al te veel moeite in de huidige maatschappelijke cultuur te kunnen handhaven. Natuurlijk moeten ook de kerndoelen van het basisonderwijs bereikt zijn. Als een kind, op welk ontwikkelingsgebied dan ook, een bepaalde afwijking van de norm vertoont (zowel in negatieve- als positieve zin), worden er door de leerkracht tijdig maatregelen genomen. Zo zal er een gepast programma voor het kind opgesteld worden. Het schoolklimaat Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om. De leerkrachten zijn in hun lokaal als de kinderen binnenkomen. Hierdoor hebben de leerlingen de gelegenheid om even wat tegen de leerkracht te zeggen. Deze betrokkenheid wordt als zeer positief ervaren. De lokalen zijn halfopen zodat de andere leerkrachten niet als “indringer” worden beschouwd maar als onderdeel van de school. De ouders worden ook duidelijk bij de schoolactiviteiten betrokken door het bieden van hulp, commissies of anderszins. De school is er voor allemaal: voor kinderen, leerkrachten en voor ouders/verzorgers. Door de verschillende terugkerende evenementen (o.a. Sinterklaas, Kerst en de Avondvierdaagse) wordt deze betrokkenheid vergroot. Daarnaast betrekken we ouders steeds meer bij het vergroten van de leerresultaten van hun kinderen. ...
Lees verder

Zieke leerlingen

Als blijkt dat een kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het van belang dit aan de leerkracht mee te delen. De leerkracht kan dan samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe het onderwijs aan het kind toch voortgezet kan worden. Het is onze wil en wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat het kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Het doorgaan van het onderwijs is belangrijk, omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort: onderwijs. Hiermee wordt voorkomen dat de zieke leerling achterloopt bij zijn/haar klasgenootjes. Bij langdurig zieke kinderen houdt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers (tot een tijdsduur van 3 weken) over eventueel thuiswerk, om bij te blijven. Bij een ziekteperiode langer dan 3 weken zal de leerkracht, in samenspraak met de IB’er en de ouders, een leerpakket samenstellen voor thuisgebruik. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een “consulent onderwijs ondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst” of van het academisch ziekenhuis. Bij langdurige ziekenhuisopname wordt dit contact vooral gelegd met de “Educatieve Voorziening” van het betreffende ziekenhuis....
Lees verder

Zorg voor onze leerlingen

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Basisschool de Sluis werkt volgens de 1-zorgroute. Waarbij met name het maken van eenduidige didactische groepsoverzichten en het werken met een vast format van groepsplannen centraal staat. De leerkrachten hebben een twee jarige opleiding doorlopen (FOCUS) in het analyseren van de CITO opbrengsten. Het houden van groepsbesprekingen is geborgd in de jaarplanning. De leerlingenzorg is met de komst van twee nieuwe intern begeleiders in het schooljaar 2014 - 2015 structureel opgepakt. In de handleiding onderwijsondersteuning staat beschreven op welke wijze structureel wordt gewerkt aan de onderwijsondersteuning. Zes niveaus van zorg We werken met de zes niveaus van zorg zoals opgesteld door het Samenwerkingsverband. In onderstaand schema staan de niveaus en de inhoud kort weergegeven. Niveaus 1 t/m 4 vormen de basisondersteuning niveau 1 Handelingsgericht/opbrengstgericht en oplossingsgericht werken door de leerkracht in de groep.   Werken vanuit een groepsplan, rooster, dag- planning weektaak. Onderwijsbehoeften van leerlingen in een groepsoverzicht. niveau 2 Leerkracht consulteert collega’s in bouwoverleg. niveau 3 Overleg leerkracht met intern begeleider. Groepsbespreking over het groepsplan, leerlingbespreking, klassenobservatie, opstellen van handelingsplan (HP), ouders betrekken en ondertekenen HP, eventueel vervolg of aanmelden in ondersteuningsteam. niveau 4 Schoolnabije ondersteuning in het ondersteuningsteam tussen intern begeleider – leerlingbegeleider – CJG consulent in breedteoverleg en/of ondersteuningsteam. Niveaus 5 t/m 6 vormen de diepteondersteuning met de bovenschoolse ondersteuning niveau 5 Inschakelen van het Onderwijsloket. Overgang naar diepteondersteuning. niveau 6 Speciale onderwijsvoorzieningen en arrangementen. Aanbod op maat. De school regelt samen met de ouders onderwijs of zorg op maat, passend bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. De bedoeling van deze onderwijszorgroute is om een integrale aanpak te bieden met onderlinge samenhang en afstemming binnen de onderwijszorg aan leerlingen. Hierbij gaat het om het primaire proces en het handelen van de leerkracht, uitgaande van de onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerling en eventueel met inzet van individuele handelingsplannen. Er wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt.  ...
Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van een kind

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven....
Lees verder
  • Logo nieuw