SchOOLwiki

zoekopdracht

Actief burgerschap en sociale integratie

Sinds 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht vraagt. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste hiervan zijn:

  • het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

  • het pedagogisch klimaat (school, plein en klassenregels);
  • het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders);
  • ons onderwijsaanbod.

We doen dus al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken en onze manier van omgaan met elkaar. Wat betekent dat voor het onderwijs? Binnen alle bouwen is er aandacht voor de sociale omgang door middel van de methode Leefstijl. Daarnaast is er een keuze voor de kinderen om deel te nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienst onderwijs). In de geschiedenislessen wordt de tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt er over het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis behandeld.

  • Logo nieuw