SchOOLwiki

zoekopdracht

De resultaten van ons onderwijs

Cijfers over specifieke leerlingenzorg

In elke groep komt er een aantal leerlingen voor, die op een of ander gebied uitval vertoont. Voor alle leerlingen wordt in elke groep een didactisch groepsoverzicht en groepsplannen  gemaakt waarmee minimaal op 3 niveaus wordt gewerkt aan technisch lezen, spelling (taal) en rekenen. Na uitvoering hiervan in de groep of met extra “remedial teaching”, wordt vaak nog maar bij een zeer klein deel van de leerlingen grotere problemen geconstateerd (± 3 %). Daarna wordt er veelal een aangepast programma ontworpen waarmee het kind aan de slag kan. Van deze kinderen is er maar een enkele die doorverwezen wordt naar het speciaal onderwijs (SBO, ZMLK, school Langdurig zieke kinderen enz.).

Cijfers over eindresultaten in basisvaardigheden

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2015 kan het volgende worden aangegeven:

  • De groepen 1 en 2 scoren op alle vakgebieden boven de norm.
  • De toets scores van de groepen 3 t/m 8 laten een wisselend beeld zien, tussen vakgebieden binnen een leerjaar en soms tussen verschillende leerjaren.
  • Vanaf juni 2014 is een duidelijke stijgende lijn te zien.

Vorig schooljaar (2014 t/m 2015) is er gewerkt aan het planmatig verbeteren van de leeropbrengsten van technisch lezen en rekenen in de middenbouw en begrijpend lezen, spelling en rekenen in de bovenbouw. Dit heeft al resultaat gehad dat er een duidelijke verbetering te zien is in alle groepsgemiddelden:

  • Voor het vak spelling scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm.
  • Voor het vak technisch lezen scoren alle groepen gemiddeld boven de inspectienorm.
  • Voor het vak rekenen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 5.
  • Voor het vak woordenschat scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 3.
  • Voor het vak begrijpend lezen scoren alle groepen boven de inspectienorm, behalve groep 4 en 5.

Onze school doet mee met de centrale eindtoets in groep 8. In het schooljaar 2013-2014 was de score 533. In het schooljaar 2014-2015 was de score 538,9. Alle kinderen van groep 8 deden gedurende deze jaren mee aan de centrale eindtoets. De opbrengsten van dit schooljaar liggen 4,1 punten boven het landelijk gemiddelde. De opbrengsten van het schooljaar 2012 t/m 2014 lagen 1,8 onder het landelijk gemiddelde. Uit analyse van de afgelopen jaren is gebleken dat we met name op de onderdelen: werkwoorden, getal bewerkingen, begrijpend- en studerend lezen, schema’s en grafieken een achterstand hebben opgelopen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen om op deze onderdelen extra te investeren met afhankelijke en onafhankelijke methodieken. Ook is er gelijk dit schooljaar gestart met cito training in de klas en in kleine groepjes buiten de klas. De Sluis heeft de toets-omstandigheden aangepast. Tijdens de centrale eindtoets zijn de kinderen op tempo verdeeld over twee lokalen. Ook de ruimtes om deze toets lokalen heen zijn voorzien van stiltebordjes.

Kortom de interventies op methodieken, klassenmanagement en toets-voorwaarden zijn zodanig geïntensiveerd dat dit enorme resultaten heeft opgeleverd.

Waar zijn onze schoolverlaters van schooljaar 2013 en 2014 naar toe gegaan?

Schoolverlaters 2014 % 2015 %
Aantal 43 100 22 100
Praktijk Onderwijs 1 2 1 4
LWOO 0 0 2 9
VMBO BBL 3 7 0 0
VMBO BBL/KBL 11 26 2 9
VMBO TL 8 18 8 36
TL/HAVO 0 0 0 0
HAVO 15 35 1 4
HAVO/VWO 3 15
VWO 5 12 5 23

 

Uitleg afkortingen:

LWOO             = Leerweg Ondersteunend Onderwijs

VMBO             = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

BBL                 = Basis Beroepsgerichte Leerweg

KBL                 = Kader Beroepsgerichte Leerweg

TL                   = Theoretische Leerweg

HAVO             = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

VWO              = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

  • Logo nieuw