SchOOLwiki

zoekopdracht

Klachtenregeling

Klachtenregeling op schoolniveau

Soms vinden op school helaas gebeurtenissen plaats waar uw kind, u als ouder of u als leerkracht problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de klager (ouders of medewerkers) én van de aangeklaagde (de school). Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen.

Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen van onze school (Thirza Veltkamp en Sandra Rossenberg). Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid een vertrouwenspersoon van de GGD in te schakelen.

Probleem voorleggen aan het bestuur

Mocht de klachtbehandeling op schoolniveau niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van Stichting SchOOL. Dit bij voorkeur schriftelijk.

U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, per post of e-mail een bevestiging van de binnengekomen klacht. De bestuurder beslist binnen vijf werkdagen of u de mogelijkheid wordt geboden vertrouwelijk met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te spreken, waarna deze u en bestuur zal adviseren. Wanneer het bovenstaande niet tot een oplossing leidt of wanneer u of het bestuur deze mogelijkheid niet willen gebruiken, zult u worden uitgenodigd voor een hoorzitting met één van de bestuurders die voor zover mogelijk niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Van het horen kan worden afgezien, wanneer de klacht kennelijk ongegrond is of u van die mogelijkheid geen gebruik wil maken. Het bestuur handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verdaagd, waarvan u dan bericht ontvangt.

Adres en verdere informatie

Voor verdere informatie of een nadere toelichting kunt u bellen met de heer W. Klein: 0320 -767700.

Het adres voor het schriftelijk voorleggen van uw probleem is:

Bestuur Stichting SchOOL
T.a.v. de heer W. Klein
Postbus 2451
8203 AL Lelystad

E-mail: klachten@stichtingschool.nl

Het bestuur stelt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Wanneer u niet tevreden bent over de klachtafhandeling, staat u niet machteloos. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website (van Stichting SchOOL). Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij onderstaande onafhankelijke klachtencommissie.

De Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht;
Telefoon: 030 – 280 95 90.

U kunt op ieder moment een klacht indienen. Daarbij zal de klachtencommissie bij haar uitspraak mee laten wegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

  • Logo nieuw