SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "verlof"

Vakantie en verlof

Vakantietijden Onze stad valt onder Regio Noord en de vakantieperiodes staan online vermeld. De actuele informatie over onze school vindt u in de jaarlijkse schoolkalender en op de website terug. Een jaaroverzicht van het vakantierooster is als bijlage hieraan toegevoegd. Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst Verlengen van een vakantie is, bijzondere omstandigheden daargelaten, niet toegestaan. In de eerste maand na de zomervakantie mogen wij volgens de wet geen extra verlof toekennen; Eerder vrij vragen om de file voor te zijn kan niet gehonoreerd worden. Regels voor (extra) verlof Verlof voor bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis, kan bij de directie aangevraagd worden. Alleen als er sprake is van de enige vakantie in een schooljaar, die door werkzaamheden van de ouders/verzorgers niet in de reguliere vakanties kan worden opgenomen, kan hiervoor een verzoek worden gedaan bij de directie. Een werkgeversverklaring moet overlegd kunnen worden. ...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

Zieke leerlingen

Als blijkt dat een kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het van belang dit aan de leerkracht mee te delen. De leerkracht kan dan samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe het onderwijs aan het kind toch voortgezet kan worden. Het is onze wil en wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat het kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Het doorgaan van het onderwijs is belangrijk, omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort: onderwijs. Hiermee wordt voorkomen dat de zieke leerling achterloopt bij zijn/haar klasgenootjes. Bij langdurig zieke kinderen houdt de leerkracht contact met de ouders/verzorgers (tot een tijdsduur van 3 weken) over eventueel thuiswerk, om bij te blijven. Bij een ziekteperiode langer dan 3 weken zal de leerkracht, in samenspraak met de IB’er en de ouders, een leerpakket samenstellen voor thuisgebruik. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een “consulent onderwijs ondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst” of van het academisch ziekenhuis. Bij langdurige ziekenhuisopname wordt dit contact vooral gelegd met de “Educatieve Voorziening” van het betreffende ziekenhuis....
Lees verder
  • Logo nieuw