SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Samengevat zijn we als school bezig om de basisondersteuning en extra ondersteuning stevig neer te zetten. Met de 1-zorgroute en FOCUS aanpak zien we goede resultaten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Een nieuw onderwerp is het werken met het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden en/of gedragsaanpak vanaf groep 6.  We zullen aandacht besteden aan vroeg signaleren en het effectief ondersteunen van leerlingen zowel aan de boven- als onderkant. Nieuw is het werken met een digitaal leerlingendossier. Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument en zal met regelmaat worden bijgesteld.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verkrijgen van het vignet “gezonde school”. Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan bewegen door onder andere twee keer in de week les door de vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 en een maal voor de groepen 1 en 2, ons dagelijks buitenschools aanbod bewegen, het werken met de leefstijlmethode “Ik lekker fit!” en  een gezond 10 uurtje. Onder een gezond 10 uurtje verstaan wij: fruit, groenten, bruine boterham met gezond beleg of een rijstwafel. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

De school werkt aan een aantal verbeterpunten. Deze zijn SMART (Specifiek, Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) verantwoord. In het  jaarplan voor 2015-2016 zijn de belangrijkste doelen:

  1. Het plannen en implementeren van leerling-zorg, met name de vroeg-signalering aan de hand van het uitvoeren van het beleidsstuk onderwijs en ondersteuning.
  2. Het realiseren van een eenduidig onderwijsaanbod door middel van het borgen van bouw doorbroken leerlijnen middels het opstellen van kwaliteitskaarten.
  3. Het plannen en uitvoeren van de bewustwordingsdag ouderbetrokkenheid, samen met het team en een focusgroep vanuit ouders, om vanuit opgedane inspiratie en ideeën verder te werken, aan het versterken van ouderbetrokkenheid.
  4. Klassenbezoeken gericht op effectieve instructie. In alle groepen worden door de directie en intern begeleider meerdere klassenbezoeken afgelegd om de instructievaardigheden te borgen.
  5. School in verbinding. Het educatieve- en sportaanbod vormgegeven in de “brede school” activiteiten. Ons aanbod is breder dan alleen in schooltijd. Door school in verbinding vergroten we het educatieve aanbod ook na schooltijd door samenwerking met onze partners.
  6. Borgen van de wijze van communiceren aan de hand van de werkregels. Deze wijze van communiceren verbreden naar leerlingen en ouder(s), verzorger(s). Waarmee het professionele klimaat op school en een eenduidige aanpak naar leerlingen en communicatie in het team, naar leerlingen en ouders geborgd.
  7. Versterken van de aansluiting Voor- en Vroegschool op basis van handelingsplanning. In onze school werken we samen met de peuterspeelzaal. Dit jaar zullen we extra aandacht besteden aan de doorlopende lijn van peuterspeelzaal naar groep 1 / 2. We doen dit op praktische wijze en op basis van handelingsplanning rond een aantal (toekomstige) leerlingen.
  8. Borgen van de “Focus” aanpak. In alle groepen wordt gewerkt met didactische groepsoverzichten en groepsplannen voor de vakken: rekenen, spelling, technisch lezen (middenbouw) en begrijpend lezen (bovenbouw).
  9. Het kiezen en implementeren van een nieuwe methode sociaal- emotionele redzaamheid.
  • Logo nieuw