SchOOLwiki

zoekopdracht

Verslaglegging van resultaten

Het werk van de kinderen wordt altijd zo spoedig mogelijk nagekeken, omdat een waardering voor het werk altijd weer een nieuwe impuls geeft. Niet al het werk wordt geadministreerd. Bij de groepen 1 en 2 gaat het veel vaker om observaties van het handelen van het kind die geregistreerd worden, dan het vastleggen van het daadwerkelijke resultaat. Bij hen gaan de werkjes dan ook vaak mee naar huis. In de andere groepen gebeurt de registratie steekproefsgewijs en door methode-gebonden toetsen. Deze registratie doen de leerkrachten in de klassenmap. Twee keer per jaar wordt er ook een onafhankelijke toetsing/observatie gedaan. De resultaten hiervan worden centraal geregistreerd in het leerling onderwijs volgsysteem van de school (LOVS). In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen met als doel mogelijke hiaten op te sporen en een voorspellend schooladvies te kunnen geven. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in combinatie met de gegevens uit het leerling onderwijs volgsysteem. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Dit is een toets waar een gericht advies voor het voortgezet onderwijs uitkomt. Dit advies samen met de gegevens uit ons leerling onderwijs volgsysteem en de uitslag van het drempelonderzoek zorgen voor een gefundeerd schooladvies. Deze schoolgegevens worden overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind naar toe gaat.

Groepen instroom-1, 1 en 2

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een rapport in januari en juni, waarbij de ouders een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. De rapporten worden voorzien van een aantal werkjes en werkbladen. Na het gesprek krijgen de ouders het rapport mee naar huis. Wanneer leerlingen korter dan 3 maanden onderwijs volgen ontvangen zij nog geen volledig rapport maar een verslag met de bevindingen van de leerkracht.

Groepen 3 t/m 8

  • De resultaten van de methodegebonden-toetsen (schriftelijke rapportage) worden twee keer per jaar, in januari en in juni tijdens een 10-minutengesprek, met de ouders besproken. Het rapport is op school al door de groepsleerkracht aan de leerling voorgelegd. Na afloop van het gesprek, kunnen de ouders het rapport mee naar huis nemen.
  • De methode-onafhankelijke toetsen vormen de basis voor een schoolanalyse. Waar moet nog aan gewerkt worden binnen school? Welk kind heeft op welk onderdeel extra ondersteuning nodig? Deze resultaten worden vastgelegd in ons leerling onderwijs en volgsysteem (LOVS).
  • Logo nieuw