SchOOLwiki

zoekopdracht

Waar onze school voor staat

“De Sluis” wil een gemeenschap zijn waar kinderen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen en geeft het kind de kans om in een tijd van veel veranderingen enig houvast te vinden in het omgaan met elkaar. Dit is voor kinderen heel belangrijk. Leven en werken in een gemeenschap vraagt om rekening te houden met elkaar en alles wat daarmee samenhangt. Dit valt niet altijd te vangen in regels.

Ons voornaamste regel is:

Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt.

Op onze school willen we de kinderen leren omgaan met vrijheid. Voor ons betekent  dat:

Leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen.

Wij stimuleren de kinderen tot zelfstandig denken en handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om te doceren, maar ook om te stimuleren. Door uitgestelde aandacht proberen wij de leerlingen te prikkelen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en gebruiken, alvorens de leerkracht in te schakelen. Dit doen wij volgens het “IGDI-model” (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie). Hierdoor laten we de kinderen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

Tijdens studiedagen van het schooljaar 2008-2009 is de visie/missie voor onze school geformuleerd. Deze visie/missie onderschrijven wij nog steeds, en wordt samengevat in de kernzin:

“Samen lerend op weg naar zelfstandig verder”

Wij leren de kinderen op een juiste manier om te gaan met pestgedrag of andere emotionele gebeurtenissen. Inbreuk hierop wordt altijd bespreekbaar gemaakt in de betreffende groep of –indien nodig- in alle groepen. Hiervoor hanteren wij de methode “Leefstijl”, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Bovendien hanteren wij een gedrags- en anti-pest-protocol voor ouders en leerlingen. In het schooljaar 2015-2016 gaat het team op zoek naar een nieuwe methode gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Vanaf dit schooljaar is het anti-pest- en gedragsprotocol van kracht. Ouders van alle toekomstige leerlingen wordt gevraagd dit protocol te ondertekenen bij aanmelding van hun kind.

Leerdoelen

Wanneer een kind vanuit onze school doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, streven wij ernaar dat hij/zij voldoende zelfstandigheid, kennis en eigenwaarde heeft meegekregen om vervolgens zich zonder al te veel moeite in de huidige maatschappelijke cultuur te kunnen handhaven. Natuurlijk moeten ook de kerndoelen van het basisonderwijs bereikt zijn. Als een kind, op welk ontwikkelingsgebied dan ook, een bepaalde afwijking van de norm vertoont (zowel in negatieve- als positieve zin), worden er door de leerkracht tijdig maatregelen genomen. Zo zal er een gepast programma voor het kind opgesteld worden.

Het schoolklimaat

  • Leerlingen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om.
  • De leerkrachten zijn in hun lokaal als de kinderen binnenkomen. Hierdoor hebben de leerlingen de gelegenheid om even wat tegen de leerkracht te zeggen. Deze betrokkenheid wordt als zeer positief ervaren.
  • De lokalen zijn halfopen zodat de andere leerkrachten niet als “indringer” worden beschouwd maar als onderdeel van de school.
  • De ouders worden ook duidelijk bij de schoolactiviteiten betrokken door het bieden van hulp, commissies of anderszins. De school is er voor allemaal: voor kinderen, leerkrachten en voor ouders/verzorgers. Door de verschillende terugkerende evenementen (o.a. Sinterklaas, Kerst en de Avondvierdaagse) wordt deze betrokkenheid vergroot. Daarnaast betrekken we ouders steeds meer bij het vergroten van de leerresultaten van hun kinderen.
  • Logo nieuw