SchOOLwiki

zoekopdracht

Zorg voor onze leerlingen

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Basisschool de Sluis werkt volgens de 1-zorgroute. Waarbij met name het maken van eenduidige didactische groepsoverzichten en het werken met een vast format van groepsplannen centraal staat. De leerkrachten hebben een twee jarige opleiding doorlopen (FOCUS) in het analyseren van de CITO opbrengsten. Het houden van groepsbesprekingen is geborgd in de jaarplanning.

De leerlingenzorg is met de komst van twee nieuwe intern begeleiders in het schooljaar 2014 – 2015 structureel opgepakt. In de handleiding onderwijsondersteuning staat beschreven op welke wijze structureel wordt gewerkt aan de onderwijsondersteuning.

Zes niveaus van zorg

We werken met de zes niveaus van zorg zoals opgesteld door het Samenwerkingsverband. In onderstaand schema staan de niveaus en de inhoud kort weergegeven.

Niveaus 1 t/m 4 vormen de basisondersteuning

niveau 1

Handelingsgericht/opbrengstgericht en oplossingsgericht werken door de leerkracht in de groep.   Werken vanuit een groepsplan, rooster, dag- planning weektaak.

Onderwijsbehoeften van leerlingen in een groepsoverzicht.

niveau 2 Leerkracht consulteert collega’s in bouwoverleg.
niveau 3

Overleg leerkracht met intern begeleider.

Groepsbespreking over het groepsplan, leerlingbespreking, klassenobservatie, opstellen van handelingsplan (HP), ouders betrekken en ondertekenen HP, eventueel vervolg of aanmelden in ondersteuningsteam.

niveau 4 Schoolnabije ondersteuning in het ondersteuningsteam tussen intern begeleider – leerlingbegeleider – CJG consulent in breedteoverleg en/of ondersteuningsteam.

Niveaus 5 t/m 6 vormen de diepteondersteuning met de bovenschoolse ondersteuning

niveau 5 Inschakelen van het Onderwijsloket. Overgang naar diepteondersteuning.
niveau 6 Speciale onderwijsvoorzieningen en arrangementen. Aanbod op maat. De school regelt samen met de ouders onderwijs of zorg op maat, passend bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.

De bedoeling van deze onderwijszorgroute is om een integrale aanpak te bieden met onderlinge samenhang en afstemming binnen de onderwijszorg aan leerlingen. Hierbij gaat het om het primaire proces en het handelen van de leerkracht, uitgaande van de onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerling en eventueel met inzet van individuele handelingsplannen. Er wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt.

 

  • Logo nieuw