Vertrouwenspersonen

vrijdag 5 februari

Juf Thirza Veltkamp (groep 8) en juf Sandra Rossenberg (groep 6B) zijn de contactpersonen voor ongewenste omgangsvormen bij ons op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen,

Stappenplan bij vermoeden huiselijk geweld/kindermishandeling

vrijdag 5 februari

VERMOEDEN        Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden observeren onderzoek naar onderbouwing delen van de zorg  OVERLEG                 Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep bespreken informatie (eventueel) extra gegevens plan van aanpak       PLAN VAN AANPAK   Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak consulteren ‘veilig thuis’ (voorheen AMK)

Lees verder

Hoofdluis

vrijdag 5 februari

In verband met de hygiëne vinden er regelmatig controles plaats op hoofdluis. De controle wordt uitgevoerd door ouders die door de GGD geïnstrueerd zijn. Dankzij deze regelmatige controles komt hoofdluis op onze school nog maar incidenteel voor. Daarnaast zijn in de school preventief luizencapes ingevoerd.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en gezin

vrijdag 5 februari

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk vinden deze

Lees verder

Het onderwijsloket

vrijdag 5 februari

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleiders en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

vrijdag 5 februari

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de

Lees verder

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

vrijdag 27 november

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van de mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40%

Lees verder

Ongewenste omgangsvormen

vrijdag 27 november

Ongewenste omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt als er zich een zodanige situatie voordoet. Afspraken hoe we ermee om gaan en hoe het kan worden voorkomen. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, heeft

Lees verder

Opvang anderstalige kinderen (NT2)

vrijdag 16 oktober

Hieronder verstaan we alle kinderen die een andere taal dan Nederlands spreken. In het geval dat een kind van zes jaar of ouder korter dan een jaar in Nederland is, worden de ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de “Taalklas” op obs de Vuurtoren. Als het kind na één jaar goed Nederlands spreekt,

Lees verder

Zieke leerlingen

vrijdag 16 oktober

Als blijkt dat een kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het van belang dit aan de leerkracht mee te delen. De leerkracht kan dan samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe het onderwijs aan het kind toch voortgezet kan worden. Het is onze wil en wettelijke plicht om voor elke leerling,

Lees verder

  • Logo nieuw