Wat maakt ons 'De Sluis'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Sluis willen we hier graag benoemen: 

  • Aandacht voor het individu: Het leerplein is er voor kinderen die anders leren en meer tijd nodig hebben om de leerdoelen te beheersen. Meer begaafde kinderen krijgen in de bovenbouw Frans, Duits en Spaans aangeboden.
  • Stimuleren tot zelfstandig handelen: Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen we leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken.
  • Een veilig gevoel: De Sluis wil een gemeenschap zijn, waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Onze voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt!
  • Ouderbetrokkenheid: Wij betrekken ouders zo veel mogelijk bij ons onderwijs. Zo houden wij ze onder andere op de hoogte door middel van Parro (een digitaal platform), kennismakingsgesprekken en periodieke voortgangsgesprekken en onze nieuwsbrief, de Sluispost.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.
  • Godsdienstonderwijs: Op de Sluis bieden we leerlingen de ruimte en vrijheid om godsdienstonderwijs te volgen.

Het team

Op de Sluis werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Sluis hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving